Düvelerde Gebeliğin Son Döneminde Uygulanan Vitamin E ve Selenyumun Postpartum Dönem Problemleri Üzerine Etkisi

Feyyaz KOCAARSLAN, Hayrettin ÇETİN
2020 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Özet: Bu çalışmada düvelerde prepartum dönemde yapılan vitamin E ve Se enjeksiyonunun postpartum dönemde görülen retensiyo sekundinarum, puerperal akut metritis, puerperal mastitis ve postpartum östrüs görülme oranı üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Çalışma materyalini, İzmir ilinde özel bir damızlık süt sığırı işletmesinde bulunan 22-26 aylık yaşta, 104 damızlık holstein ırkı düve oluşturdu. Materyal olarak seçilen düveler 2 gruba ayrıldı. Uygulama grubundaki hayvanlara (Grup 1,
more » ... lara (Grup 1, n=52), beklenen doğum tarihinden 10 gün önce vitamin E ve Se içeren preperat 15 ml intramuskuler olarak enjekte edildi. Kontrol grubu hayvanlara (Grup 2, n=52) ise 5 ml izotonik NaCl enjekte edildi. Çalışma sonucunda uygulama grubu düvelerin 3'ünde (%5.8) retensiyo sekundinarum tespit edilirken, kontrol grubunda ise 10 düvede (%19.2) retensiyo sekundinarum tespit edildi. Klinik metritis oranları kontrol grubunda %42.3 (n=22) uygulama grubuna %23.1 (n=12) göre istatistiksel olarak önemli düzeyde yüksek olduğu belirlendi. Doğum sonrası mastitis gösterenlerin sayısı uygulama grubunda 12 (%23.1), kontrol grubunda 7 (%13.5) olduğu ve farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu tespit edildi. Postpartum 45 gün içinde östrüs gösteren düvelerin sayısı da uygulama ve kontrol gruplarında sırasıyla 17 (%32.7) ve 18 (%34.6) olarak bulundu, farkın istatistiki olarak önemsiz olduğu belirlendi. Bu çalışmanın sonucunda; yapılan uygulamanın retensiyo sekundinarum ve puerperal metritis olgularının oranını düşürdüğü, buna karşın puerperal mastitis ve pospartum östrüs görülme oranına herhangi bir etkisinin olmadığı kanısına varıldı. Abstract: This study aimed to investigate the effect of prepartum vitamin E and Se injection in heifers on the rate of retentio secundinarium, puerperal acute metritis, puerperal mastitis and postpartum oestrus seen in the postpartum period. The material of the study was composed of 104 broodstock Holstein breed heifers (22-24 months of age) from a dairy cattle farm in İzmir. These heifers were divided into 2 groups as study group (n: 52) and control group (n: 52). To study group animals, 15 ml vitamin E and Se preparation was intramuscularly injected 10 days before the expected date of birth. And to control group animals, 5 ml isotonic NaCl was intramuscularly injected. As a result of the study; retentio secundinarum was detected in 3 (5.8%) of heifers in the application group, while retentio secundinarum was detected in 10 heifers (19.2%) in the control group. Clinical metritis rates were found to be statistically significantly higher in the control group than 42.3% (n = 22) and 23.1% (n = 12). While the number of postpartum mastitis patients was 12 (23.1%) in the application group, this number was 7 (13.5%) statistically insignificant in the control group. The number of heifers showing oestrus within the postpartum 45 days was also statistically insignificant in the application and control groups, 17 (32.7%), and 18 (34.6%), respectively. As a result of this study; It has been concluded that the application decreased the rate of retentio secundinarum and puerperal metritis cases, but had no effect on the rate of puerperal mastitis and post-partum oestrus.
doi:10.31196/huvfd.674127 fatcat:i77r5hcuwba6vnnevm6gnwtipa