New Chalcone and Dimeric Chalcones with 1,4-p-Benzoquinone Residue fromCombretum yunnanense

Ming-Mei Wu, Li-Qin Wang, Yan Hua, Ye-Gao Chen, Yuan-Yuan Wang, Xing-Yao Li, Yan Li, Ting Li, Xun-Yun Yang, Zheng-Rong Tang
2010 Planta Medica  
Optical rotations were measured with a Horiba SEPA-300 polarimeter. CD spectra were compounds 2 (43 mg) and 6 (19 mg).
doi:10.1055/s-0030-1250492 pmid:21053158 fatcat:ux4eycn4s5gz7ozb6om7fhkvva