Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Duygusal Deneyimleri: Bir Olgubilim Çalışması

Demet Vural yüzbaşı
2019 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Özet: Bu araştırmada engelli çocuğa sahip annelerin duygusal deneyimleri konu edinilmiştir. Araştırmanın temel amacı, annelerin yaşadıkları duygusal deneyimlerin ve destek gereksinimlerinin ortaya konarak, anneler için etkili olabileceği öngörülen bir grupla psikolojik danışma müdahale programının içeriğinde yer alması gereken temaların belirlenmesidir. Bu nitel çalışmanın deseni olgubilim desenidir. Çalışmada, maksimum çeşitleme örneklemesi kullanılmış ve çalışmada beş farklı tanı grubundan
more » ... toplam yedi çocuğun anneleri katılımcı olarak yer almıştır. Araştırmada temel veri toplama yöntemi olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler ise içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde, engelli çocuğu olan annelerin çocuklarının engelli olduğunu öğrendikleri ilk dönemde olumsuz duygusal yaşantıların ön plana çıktığı, ancak kabullenmenin başlamasıyla birlikte olumsuz duyguların yoğunluğunda azalma olduğu ve olumlu duygular da yaşamaya başladıkları belirlenmiştir. Annelerin yaşantılarının her döneminde eş, aile, sosyal çevre, uzman ve devlet desteğine gereksinim duydukları bulgulanmıştır. Uzman desteğinin bir boyutu olan psikolojik danışma grubunda ise hem eğitsel hem de duygusal temalara yer verilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Elde edilen bu sonuçlar, alanyazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. ABSTRACT In the current study, emotional experiences of mothers with disabled children were studied . The main purpose of the study is to determine the themes that should be included in the content of psychological counseling intervention program expected to be effective for mothers by revealing the emotional experiences and support needs of mothers. The design of this qualitative study is phenomenology. In the study, maximum variation sampling was used and the mothers of seven children from five different diagnostic groups were included as participants. In the research, interview method was used as the basic data collection method. The data obtained from the interviews were analyzed by content analysis method. In the analyzes, it was determined that the negative emotional experiences came to the fore during the first period when the mothers learned that their children were disabled. On the other hand, it was found that the intensity of negative emotions decreased and the positive feelings started to emerge, with the onset of acceptance. It was also found that the mothers need the support of their spouses, families, social environment, experts and the state in every period of their lives. It was shown that both educational and emotional themes should be included in the psychological counseling group as a dimension of expert support. The results were discussed in light of literature and suggestions were presented.
doi:10.35237/sufesosbil.453694 fatcat:2kpixcrsyvb37asvqzbgldpn3q