Energy efficiency of a railway line supplied by 3 kv supply system – a case study of the application of an inverter in a traction substation

2018 Technical Transactions  
Energy efficiency of a railway line supplied by 3 kv supply system -a case study of the application of an inverter in a traction substation Efektywność energertyczna linii kolejowej zasilanej napięciem 3 kv dc -studium przypadku zastosowania falownika w podstacji trakcyjnej Abstract Due to energy saving policy in the European Union and development of power electronics technology, one might expect an increase in the use of solutions, such as inverters in the substations of the 3 kV DC power
more » ... y system. The paper includes a study case of the analysis of traffic conditions on the use of inverters in 3 kV DC system traction substations so as to send back trains' braking energy from a DC traction power supply to an AC power supply network. The authors presented possible estimated energy savings for a selected railway line. Furthermore, the character of a power waveform and energy available for transferring from a DC to an AC power supply network was discussed as well. The effectiveness of this solution largely depends on the nature of train traffic, so prior to applying the inverters, a detailed analysis is required. Streszczenie Polityka oszczędności energii prowadzona w krajach UE oraz rozwój technologii w energoelektronice zwiększa możliwości stosowania rozwiązań, takich jak falowniki w podstacjach systemu 3 kV DC. W artykule przedstawiono studium przypadku analizy wpływu warunków ruchu na zastosowania falownika w podstacji trakcyjnej 3 kV DC w celu zwrotu energii hamowania odzyskowego pociągów do zasilającej sieci elektroenergetycznej. Pokazano szacunkowo możliwe do uzyskania oszczędności energii dla wybranej linii kolejowej. Omówiono charakter przebiegu mocy oraz wartość energii możliwą do przesłania przez falownik do sieci zasilającej. Efektywność stosowanych rozwiązań i celowość stosowania falownika silnie zależy od charakteru prowadzonego ruchu, dlatego istotne jest przed jego zastosowaniem przeprowadzenie szczegółowych analiz. Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, linia kolejowa, podstacja trakcyjna
doi:10.4467/2353737xct.18.148.9096 fatcat:jt5gbpoydfh23cjj7cvxp6umxi