Shift from the instrumental to the existential interpretation of baptism in the Catholic tradition

2017 Idei  
Анотация Сергей Санников. Преминаване от инструментално към екзистенциално тълкуване на кръщението в католическата традиция. В статията се обсъжда историята и доктриналното разбиране на феномена на водното кръщение в католическата традиция. Показани са източниците на традиционното разбиране на кръщението като тайнство, в което се осъществява пренасянето на благодат. Проследена е историята на формирането на формулата ex opere operato, подчертава се противоречивото положение, ролята и мястото на
more » ... олята и мястото на вярата на този, който приема благодат. Проучват се основните дискусии относно разбирането на това тайнство. Авторът подчертава важността на новите тенденции в творчеството на съвременните католически богослови, които изместват акцента в разбирането на кръщението от неговото инструментално действие към екзистенциалното. Такъв преход ни позволява да прехвърлим в периферията правните аспекти на законността и реалността на тайнството и да премахнем много практически въпроси, произтичащи от примитивното възприемане на кръщението като магически акт. Анализира се и вътрешната несъгласуваност на кръщението като тайнство на вярата в ситуация на кръщението на бебетата "според вярата на другите" (кръстниците или църквата като цяло). Ключови думи: тайнство; водно кръщение; католическо богословие; инструментален поход; екзистенциално разбиране Анотація Сергій Санніков. Поворот від інструментальної до екзистенціальної інтерпретації хрещення в католицькій традиції. У статті розглядається історія і доктринальне осмислення феномена водного хрещення в католицькій традиції. Показані витоки традиційного розуміння хрещення як таїнства, в якому відбувається передача благодаті, продемонстрована історія формування формули ex opere operato, підкреслено суперечливе положення, роль та місце віри того, хто приймає благодать. Висвітлени основні дискусії з приводу розуміння цього сакрамента. Автор підкреслює важливість нових тенденцій в роботах сучасних католицьких богословів, які переносять акцент в розумінні хрещення з його інструментальної дії на екзистенціальну. Такий перехід дозволяє перемістити на периферію юридичні аспекти законності та дійсності таїнства і зняти багато практичних питань, що виникають від примітивного сприйняття хрещення, як магічного акту. Також в статті аналізується внутрішня суперечливість хрещення як таїнства віри в ситуації хрещення немовлят "по вірі інших" (хрещених батьків або церкви в цілому). Ключові слова: сакрамент; водне хрещення; католицьке богослов'я; інструментальний підхід; екзистенціальне розуміння Abstract Sergey Sannikov. Shift from the instrumental to the existential interpretation of baptism in the Catholic tradition. The article examines the history and doctrinal comprehension of the phenomenon of water baptism in the Catholic tradition. It shows the origins of the traditional understanding the baptism as a sacrament, where the grace is transmitted; it demonstrates the history of the formation the "ex opere operato" formula. Author underlines the contradictory position, role and place of faith for a person, who accepts grace. The text highlights the main discussions on the understanding of this sacrament. The author emphasizes the importance of new trends in the works of contemporary Catholic theologians, who transfer the emphasis in the understanding of baptism from its instrumental to the existential action. Such shift beyond instrumental understanding allows moving attention from the legal aspects of the legality and validity of the sacrament to the periphery and removing many practical questions arising from the primitive perception the baptism as a magical act. The article also analyzes the internal contradiction of baptism as a sacrament of faith in the situation of infant baptism, who are baptized "by the faith of others" (the godparents or the Church as a whole).
doi:10.34017/1313-9703-2019-1(13)-2(14)-63-70 fatcat:tkbkzfqhqbhs3dpd7ptwaxgpj4