New Quality of Financial Statement Auditing of Public Interest Entities
Nowa jakość badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

Józef Plaff
2016 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
Streszczenie: Celcelem opracowania jest przedstawienie i ocena proponowanych przez Komisję Europejską zmian w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) zmierzających do podniesienia jakości wykonywanych usług przez biegłych rewidentów. Metodologia badaniado rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy regulacji prawnych (krajowych i międzynarodowych) oraz literatury w zakresie rewizji finansowej, a także metody porównań i
more » ... nioskowania. Wynik -nowe regulacje prawne w zakresie badania sprawozdań finansowych JZP należy ocenić pozytywnie, gdyż przyczynią się do podniesienia jakości świadczonych usług przez biegłych rewidentów, zapewniając ich niezależność oraz zwiększając nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Oryginalność/wartośćprzedstawione rozwiązania w zakresie podniesienia jakości badania sprawozdań finansowych JZP mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, stąd ich upowszechnienie wśród praktyków gospodarczych wydaje się potrzebne i użyteczne. Słowa kluczowe: biegły rewident, jakość usług rewizyjnych Wprowadzenie Celem zwiększenia zaufania uczestników obrotu gospodarczego do informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) ustawodawca wprowadził obowiązek badania tych sprawozdań przez biegłych rewidentów w celu poświadczenia ich wiarygodności. Tym samym biegli rewidenci pełnią szczególnie istotną rolę społeczną w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Kryzys zaufania, jakiego doświadczył rynek finansowy wraz z ujawnieniem na początku XXI wieku fałszowania sprawozdań finansowych przez takie podmioty jak Enron, WorldCom czy też Xerox, a także niejasna rola jaką w procederze tym odegrały czołowe firmy audytorskie, zainicjował szereg działań na rzecz poprawy jakości procesu sprawozdawczości finansowej, a nade wszystko procesu weryfikacji wiarygodności informacji przekazywanych za pomocą sprawozdań finansowych ich użytkownikom (Sawicki, 2003) . W 2010 r. Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę zatytułowaną "Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu" (Zielona Księga, 2010), która zapoczątkowała szeroko zakrojone konsultacje społeczne na temat roli i zakresu badania sprawozdań finansowych oraz sposobów wzmocnienia funkcji badania sprawozdań finansowych dla zwiększenia stabilności rynków finansowych. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych wynikało, że przepisy dyrektywy 2006/43/WE (Dyrektywa 2006/43/WE, 2006 w zakresie przeprowadzania badania ustawowego rocznych i skonsoli- * dr hab. Józef Pfaff, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Rachunkowości, Abstract: Purpose -the aim of this paper is to present and evaluate the changes proposed by the European Commission in the scope of financial statement auditing of public interest entities (PIE) aimed at improving the quality of services rendered by expert auditors. Design/Methodology/Approach -the methods implemented in the solution of the presented research problem include the analysis of the content of legal acts (domestic and international) and literature on financial auditing, as well as comparative and inference methods. Findings -the new legal regulations in auditing financial statements of PIE should be evaluated as positive, because they will contribute to the improvement of the quality of services rendered by expert auditors, ensuring their independence and increasing public supervision over expert auditors and auditing companies. Originality/Value -the presented solutions in the scope of improving the quality of financial statement auditing of PIE are of great importance to the safety of economy, therefore their promotion among economic practitioners seems necessary and beneficial.
doi:10.18276/frfu.2016.2.80/2-54 fatcat:puvcvkze4zdwxmfcac7fjqv4dm