Development of Entrepreneurship Scale Towards Student Teachers: A validity and reliability studyÖğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

İsa Deveci, Salih Çepni
2015 International Journal of Human Sciences  
<p>In recent years, the development of entrepreneurial characteristics of students has come to the fore at all educational levels. This situation began to reflect on the curriculum. Thus, to the extent that teachers have entrepreneurial characteristics may be important. Especially ıt can be said that science teachers who will conduct the science curriculum which is a combination of different disciplines, to what extent they must have these features. It is a matter to be examined. For this
more » ... ned. For this concrete measurement tools are needed. The aim of this study was to develop "Entrepreneurship Scale Toward Student Teachers". This process was firstly created to item pool. Content validity of items has been achieved by resorting to expert opinions. Application was carried out in 2013-2014 academic year. Sample consists of 730 science student teachers. To form the factor structure of the scale consists of five subscales was used the exploratory and confirmatory factor analysis. Analysis showed that factor loads is found that values between .51 and 79, item-total-correlations is found that values between .35 and .68. the smallest eigenvalues has been found 3.0 and the smallest Variance ratios has been found % 41. And then five factor of the scale was confirmed by CFA. As a result of DFA was verified by considering Chi-square, RMSEA, CFI, NNFI, RMR, NFI, AGFI, GFI and SRMR fit index. the smallest Cronbach's alpha reliability coefficient is .77 and for test-retest reliability, the lowest correlation coefficient was found to be .66.</p><p> </p><p><strong>Özet</strong></p><p>Bu araştırmanın amacı "Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeği (ÖAYGÖ)"ni geliştirmektir. Bu süreçte ilk olarak madde havuzu oluşturulmuştur. Uzman görüşlerine sunulan maddelerin kapsam geçerliği sağlandıktan sonra ön çalışma ile olası hatalar ve eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Asıl uygulama, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ölçüt örnekleme yöntemiyle ile seçilen beş üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 730 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Beş alt ölçekten oluşan ölçeğin faktör yapısını oluşturmak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinden (DFA) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; alt ölçeklere ilişkin faktör yük değerleri .51 ve .79, madde toplam korelasyonları .35 ve .68 aralığında değişmektedir. Alt ölçeklere ilişkin en küçük öz değer 3.00 olarak ve en küçük varyans oranı ise % 41 olarak bulunmuştur. Beş faktörlü yapı, DFA sonucunda Ki-kare, RMSEA, CFI, NNFI, RMR, NFI, AGFI, GFI ve SRMR uyum indeksleri dikkate alınarak doğrulanmıştır. Araştırmanın güvenirliği Cronbach Alpha ve test-tekrar test tekniği ile sağlanmış olup, analizler sonucunda; en düşük Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .77, test-tekrar test tekniği için ise en düşük korelasyon katsayısı .66 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara bağlı olarak risk alma, yenilikçi olma, kendine güven, fırsatları görme ve duygusal zeka alt ölçeklerinden oluşan ÖAYGÖ'nün geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir. Geliştirilen bu ölçek ile öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri incelenerek, bu özelliklerin geliştirilmesi için eylem planları hazırlanabilir.</p>
doi:10.14687/ijhs.v12i2.3240 fatcat:b5qbze3cubcxtcxtuf4uragxpm