Water transport performance of inhomgenous nanoconfined system

Jian XUE, ZhiHui LI, Yue ZHANG, Jun LIU, JunChao PAN, Ning WEI, JunHua ZHAO
2021 SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica  
doi:10.1360/sspma-2020-0446 fatcat:6u4hqbrrcfdkfmy4ksveajkl6a