Guidance of young people to activity, healthy nutrition and obesity awareness as a sport policy

Tamer Acaroğlu, Tekin Çolakoğlu
2020 Journal of human sciences  
The research was conducted to determine the physical activity, nutritional behaviors and obesity awareness of young people between the ages of 16-27 in Ankara and to offer a new sports policy. Obesity awareness questionnaire consisting of 20 questions was applied to the participants. The original form consists of 23 questions and three sub-dimensions; 1) Obesity awareness (8 questions), 2) Nutrition sub-dimension (7 questions) and 3) physical activity sub-dimensions (8 questions). As a result
more » ... ons). As a result of the detailed analyzes, it was determined that the sample was not evenly distributed in terms of education level. Educational background and its sub-dimensions were examined by Kruskal Wallis H test. As a result of the analyzes, it was found that women were in majority. In addition, it was found that the results of the analysis did not show statistically significant difference in the sub-dimensions and overall scale according to the age of the participant. When the results of one-way analysis of variance according to occupational classification of the participants were examined, it was found that there was no statistically significant difference in obesity awareness physical activity sub-dimensions and scale in general. However, it was found that there was a statistically significant difference between the group averages according to occupational categories in the nutrition sub-dimension. Significant difference was observed between public employees and students and it was aware than students. When the results of one-way analysis of variance according to income categories were examined, it was found that there was a statistically significant dimension according to occupational classification. The ones who have over 5.500tl monthly income were in majority. There was no statistically difference in the analysis according to BMI values. According to the results of the analysis based on the level of education, no statistically significant result was found. Increasing awareness of individuals about physical activity and obesity is crucial in preventing nutrition and obesity, besides more comprehensive plans and policies are required to be developed in order to adapt this knowledge into lifestyle. ​Extended English summary is in the end of Full Text PDF (TURKISH) file. Özet Araştırma Ankara ilinde 16-27 yaş arası bireylerin fiziksel aktivite, beslenme davranışları ve obezite farkındalıklarını belirlemek ve buna ilişkin bir spor politikası önerisi oluşturmak üzere yapılmıştır. Katılımcılara 20 sorudan oluşan obezite farkındalık anketi uygulanmıştır. Ölçeğin orjinal formu 23 madde oluşmaktadır. Üç alt boyuttan oluşan ölçeğin alt boyutları; 1) Obezite farkındalığı (8 madde), 2) Beslenme alt boyutu (7 madde) ve 3) fiziksel aktivite alt boyutlarından (8 madde) oluşmaktadır. Yapılan detaylı analizler sonucunda Eğitim seviyesi bakımından örneklemin alt gruplarda dengeli dağılmadığı tespit edilerek eğitim seviyesi değişkeninin ölçek genelinde ve alt boyutlarındaki durumu Kruskal Wallis h testi ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda obezite farkındalığı alt boyutunda cinsiyete göre kadınlar lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların yaş değişkenine göre analiz sonuçlarının alt boyutlarda ve ölçek genelinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Katılımcıların meslek kategorilerine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde obezite farkındalık, fiziksel aktivite alt boyutlarında ve ölçek genelinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte beslenme alt boyutunda meslek kategorilerine göre grup ortalamaları arasında istatistiksel açından anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmüştür. Anlamlı farkın kamu çalışanları ile öğrenciler arasında ve kamu çalışanları lehine gerçekleştiği görülmüştür. Gelir kategorilerine göre tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde obezite farkındalık boyutunda meslek kategorilerine göre grup ortalamaları arasında istatistiksel açından anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmüştür ve bu farkın aylık 5.501 TL geliri olan bireyler lehine olduğu tespit edilmiştir. BKİ değerlerine göre yapılan analizde ise istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yine eğitim seviyelerine göre yapılan analiz sonucuna göre de istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bireylerin Fiziksel aktivite ve obezite konusunda farkındalığının artırılması beslenme ve obezitenin önlenmesinde önemli olmakla birlikte, edinilen bilgilerin yaşam tarzına adapte edilebilmesi için daha kapsamlı plan ve politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.
doi:10.14687/jhs.v17i1.5944 fatcat:4tz7f2elwjgg5i3doofbqws2xm