Direct democracy in Slovakia: institutional and political aspects of functioning

А. Ю. Ключкович
2018 National Technical University of Ukraine Journal Political science Sociology Law  
пряМА ДЕМоКрАТІя В СлоВАЧЧИНІ: ІНСТИТУцІЙНІ ТА полІТИЧНІ АСпЕКТИ ФУНКцІоНУВАННя Ключкович А. Ю., кандидат політичних наук, доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у статті проаналізовано основні форми, інституційні механізми і проблеми реалізації прямої демократії в Словацькій Республіці. Основна увага зосереджена на особливостях конституційного регулювання та політичного функціонування інституту референдуму. Зроблено висновок, що інститут
more » ... сновок, що інститут референдуму в Словаччині часто використовувався для досягнення політичних цілей. Політизація референдуму пов'язана з партіями, боротьбою між владою і опозицією. Акцентовано увагу на причинах слабкого зацікавлення громадян в реалізації механізмів прямої демократії в Словацькій Республіці. В статье проанализированы основные формы, институциональные механизмы и проблемы реализации прямой демократии в Словацкой Республике. Основное внимание сосредоточено на особенностях конституционного регулирования и политического функционирования института референдума. Сделан вывод, что институт референдума в Словакии часто использовался для достижения политических целей. Политизация референдума связана с партиями, борьбой между властью и оппозицией. Акцентировано внимание на причинах слабой заинтересованности граждан в реализации механизмов прямой демократии в Словацкой Республике.
doi:10.20535/2308-5053.2018.2(38).152887 fatcat:glzg56gz7fh5xa4f2h3ges3m7a