LES PÈRDUES DE N 2 O DEL SÒL

Maria Gispert
unpublished
Dossiers Agraris ICEA · Problemes moderns en l'ús dels sòls: nitrats 21 RESUM En determinades condicions, els ni-trats es poden perdre ràpidament del sòl mitjançant un procés microbià que s'anomena desnitrificació. És important destacar que no tots els productes intermediaris gasosos de la desnitrificació són convertits a N 2 , de manera que una fracció de N 2 O s'esca-pa a l'atmosfera, fet que pot comportar greus conseqüències d'impacte am-biental. Des d'un punt de vista ecològic, la
more » ... lògic, la desnitrificació es pot entendre com un procés a través del qual el nitrogen at-mosfèric fixat bioquímicament en el sòl és retornat a l'atmosfera. Aquest fet, però, pot tenir conseqüències ambien-tals, atès que la presència de N 2 O a l'at-mosfera (juntament amb altres gasos) afavoreix l'efecte hivernacle. El N 2 O, a més, contribueix a la destrucció de la capa estratosfèrica d'ozó (O 3) i a la plu-ja àcida. Des d'un punt de vista econòmic, la desnitrificació té importància en l'agri-cultura, ja que suposa una pèrdua nutri-cional del sòl. L'aplicació d'alguns adobs, en dosis elevades, també pot afavorir aquest procés. Diferents autors relacionen la desni-trificació amb diferents factors ambien-tals i algunes característiques fisicoquí-miques del sòl. PARAULES CLAU: sòl, impacte ambiental, relació N 2 O/N 2 , desnitrificació, N 2 O. RESUMEN En determinadas ocasiones, los ni-tratos pueden perderse rápidamente del suelo mediante un proceso micro-biano llamado desnitrificación. Cabe resaltar que no todos los pro-ductos gaseosos intermediarios de la desnitrificación se convierten en N 2 , de forma que una fracción de N 2 O se esca-pa a la atmósfera lo cual puede com-portar graves consecuencias de impac-to ambiental. Desde un punto de vista ecológico,
fatcat:fs6nveaxabduzdnec2eg676uo4