СТРУКТУРНА ТА ФУНКЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА АБРЕВІАТУР У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СТАТЕЙ BBC ТА CNN)

Ірина КАРАМИШЕВА
2020 Humanities science current issues  
Ірина КАРАМИШЕВА, orcid.org/0000-0001-8683-2040 кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна) iryn_ka@ukr.net СТРУКТУРНА ТА ФУНКЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА АБРЕВІАТУР У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СТАТЕЙ BBC ТА CNN) У статті представлено результати проведеного аналізу особливостей використання абревіатур в англійському медіа-дискурсі,
more » ... іа-дискурсі, реалізація якого відбувається за допомогою ЗМІ. Актуальність дослідженої теми зумовлена необхідністю у поглибленому теоретико-практичному дослідженні явища абревіації на синхронному зрізі мови (у разі пропонованого дослідження -англійської). Термін «абревіатура» у статті вживається в широкому значенні і включає в себе складноскорочені слова та власне абревіатури (звукові, ініціальні, складові, змішані), що виникають внаслідок процесу абревіації (скорочення). Теоретичне підґрунтя роботи складають праці як зарубіжних, так і вітчизняних лінгвістів, які здійснювали дослідження абревіатур у різних сферах діяльності: у комп᾿ютерних науках, технічній літературі, у текстах публіцистичного стилю, медицині тощо. Матеріалом аналізу слугували власні приклади аналізованих абревіатур, що були відібрані вручну зі статей BBC та CNN. Утворено вибірку у 150 статей за 2009-2019 роки та з них 500 абревіатур. Під час аналізу абревіатур обрано найбільш детальну та вичерпну, на погляд автора, класифікацію українського германіста Д. Квеселевича. Аналіз скорочень здійснено відповідно до двох типів: скорочення основи слова (усічення) та абревіація (літерні абревіатури). Детально розглянуто такі види абревіатур, як: акроніми, ініціальні абревіатури, графічні абревіатури та скорочення змішаного типу. Супутньо запропонована тематична класифікація ілюструє той факт, що сьогодні абревіатури є розповсюдженими у різних сферах вживань -від спортивної та соціокультурної до медичної та освітньої сфер. Згідно з частотними підрахунками, які вважаємо суттєвою функціональною ознакою певної мовної одиниці, частка абревіатур соціокультурної сфери вживання є найбільшою (40%), ймовірність їх появи у статтях BBC та CNN -16,22%. Відповідно до класифікації за структурним типом найбільш численними виявилися ініціальні абревіатури та акроніми. Менш численними є графічні абревіатури, абревіатури змішаного типу та інші абревіатури. Ключові слова: абревіатура, масмедійний дискурс, структурний тип, частотна характеристика. (sound, initial, compound, mixed), arising from the process of abbreviation (shortening). The research theoretical basis are the works of both foreign and domestic linguists who have studied abbreviations in various fields: in computer science, technical literature, in texts of journalistic style, medicine etc. The research material are our own examples of analyzed abbreviations, which were selected manually from BBC and CNN articles. A sample consists of 150 articles of 2009-2019 time period and 500 selected abbreviations. In the course of abbreviations' analysis, the most detailed and exhaustive, in the author's opinion, classification by the Ukrainian germanist D. Kveselevych has been applied. The analysis of abbreviations is carried out according to two types: reduction of the word base (shortening) and abbreviation (letter abbreviations). Types of abbreviations such as ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online) Карамишева I. Структурна та функцiйна характеристика абревiатур... The article presents the results of the analysis of peculiarities of abbreviations' use in the English media discourse, the implementation of which takes place through the mass media. The research topicality is caused by the need of indepth theoretical and practical study of the phenomenon of abbreviation on a synchronous section of language (in the case of the proposed study -the analyzed language is English). The term "abbreviation" is used in the article in a broad sense and includes shortened words and abbreviations acronyms, initial abbreviations, graphic abbreviations and abbreviations of mixed type have been considered in detail. The accompanying proposed thematic classification illustrates the fact that today abbreviations are common in various fields of use, from sports and socio-cultural to medical and educational spheres. According to frequency calculations, which we consider to be an essential functional feature of a certain language unit, the share of abbreviations of socio-cultural use is the largest (40%), the probability of their appearance in BBC and CNN articles is 16.22%. According to the classification by structural type, the initial abbreviations and acronyms were the most numerous. Less numerous are graphic abbreviations, mixed type abbreviations and other abbreviations.
doi:10.24919/2308-4863.2/31.213836 fatcat:2w4mafjby5c2td4xh2ridik7xq