Casework Treatment of Delinquents Who Use the Primary Defense of Denial

1959 Social work  
Mykolo Romerio universitetas, Socialinio darbo fakultetas, Socialinio darbo katedra Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius Telefonas 274 06 37 Elektroninis paštas sdk@mruni.lt Pateikta 2005 m. kovo 7 d. Parengta spausdinti 2005 m. kovo 30 d. Santrauka Straipsnyje pristatomi svarbesnieji 2004 m. atlikto Lietuvos vyrų nuostatų, apibūdinančių vyriškumą ir atskleidžiančių jo sampratą, tyrimo duomenys. Šie duomenys gauti taikant individualių standartizuotų pokalbių metodą. Interviuotojai apklausė 1376
more » ... i apklausė 1376 vyrus. Kadangi vyriškumas gali būti siejamas ir su socialinėmis taisyklėmis, ir su normomis, ir su ekonominiais santykiais, ir su seksualumo apraiškomis bei kūno suvokimu, o visuomenėje gali būti paplitusios kelios vyriškumo sampratos, tiriant nuostatas į vyriškumą, drauge siekta išsiaiškinti ir tiriamųjų nuomones apie jiems patiems būdingas savybes. Tyrimo duomenys rodo, kad dauguma (77,1 proc.) apklaustų vyrų, apibūdindami vedusį vyriškį, nurodė rūpinimąsi šeima bei jos aprūpinimą, taigi išskyrė instrumentinį -finansinį vyriškumo aspektą. 1075 apklaustų vyrų (78,1 proc.) teigė, kad jie visiškai atitinka arba veikiau atitinka nei neatitinka vedusio vyro savybes. Vyrai, gyvenantys šeimose, kurioms būdinga savita struktūra -tam tikras žmonos/partnerės ir vyro išsilavinimų santykis (dažniausia žmonos/partnerės aukštasis neuniversitetinis, o vyro -vidurinis), didesnis žmonos/partnerės nei vyro indėlis į šeimos materialinį aprūpinimą, vyro nusišalinimas/nušalinimas nuo šeimai svarbių sprendimų priėmimo -dažniau teigė, kad jie neatitinka jų pačių suformuluotos vyriškumo sampratos. Atlikto tyrimo duomenys atspindi vyrų problemas. Pagrindinės sąvokos: vyriškumas, nuostatos, standartizuotas interviu. Įžanga Vyrų ir vyriškumo tyrimai Lietuvoje yra gana nauja tyrinėjimų sritis, dar nesukaupusi užtektinai empirinių duomenų. Mažai skiriama dėmesio vyriškumo sampratos, nuostatų į vyriškumą analizei. Todėl Lietuvos vyrai tarsi atsidūrė už mokslinių tyrimų ribų, nors daugelyje šalių tokio pobūdžio tyrinėjimai sparčiai plečiasi. Antai M. Flodas pateikia Vakarų šalyse atliktų vyrų ir vyriškumo problemų studijų apžvalgą, kurioje nurodo daugiau kaip tris tūkstančius darbų šia tematika (Flod, 1998). Šioje situacijoje aktualu kaupti naujus duomenis, leidžiančius objektyviai įvertinti vyriškumo suvokimą, paplitusius vyriškus šeiminius bei visuomeninius vaidmenis ir jų sampratą. Dera paminėti tai, kad šie vaidmenys ir vyriškumo samprata gali būti itin skirtingai interpretuojami. R Conellis pastebi, kad vyriškumas gali būti siejamas ir su socialinėmis taisyklėmis, normomis, ir su ekonominiais santykiais, ir su seksualumo apraiškomis bei kūno suvokimu (Connell, 1995) . Tai reikštų, kad visuomenėje gali būti paplitusios kelios vyriškumo sampratos, nors dažniausiai viena iš jų laikoma norminiu vyriškumu, kuris suvokiamas kaip siektinas vyriškumo pavyzdys (Donaldson, 1993) . Dėl šios priežasties dalis vyrų, kaip rašo K. Kilmartinas (1994), atsiduria už norminio vyriškumo ribųaplinkinių nelaikomi pakankamai vyriškais, o ir patys save suvokia kaip neatitinkančius vyriškumo sampratos (Kilmartin, 1994) . Kadangi vyriškumas dažnai tapatinamas su valdžia, jėga, kontrole, nesugebantys arba nesiekiantys šių savybių realizuoti vyrai susiduria su savęs vertinimo problemomis. Kiekvienas socialinis vaidmuo, taigi ir vyro vaidmuo šeimoje bei visuomenėje, numato vaidmeniui būdingus reikalavimus ir apribojimus. Jie, anot J. Plecko (1985), nustato ne tik tai, ką vyras turi veikti, bet ir tai, kaip jis turi jaustis atlikdamas vienokią ar kitokią veiklą (Pleck, 1985) . S. Burn (2000) nuomone, esminiai reikalavimai, kurių realizavimas leidžia vyrui jaustis "vyriškai", yra sėkmė/statusas, fizinis, emocinis ir intelektinis pajėgumas bei "nemoteriškumas" (Burn, 2000) .
doi:10.1093/sw/4.1.34 fatcat:baxjfmvzcrcprcpjyyduusjrlq