Conceptions of nurses concerning safety of patient and nurse in emergency service working environment

GLAY YAZICI, NALAN ELBAŞ
2017 Health Care Academician Journal  
ÖZET Araştırma; hemşirelerin hasta ve hemşire güvenliği açısından acil servislerin çalışma ortamına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, 01.03. 2009-15.08.2009 tarihleri arasında araştırmanın yapıldığı hastanelerin acil servislerinde çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden 88 hemşire oluşturmuştur. Çalışmanın verileri; araştırmacı tarafından geliştirilen, hemşirelerin tanıtıcı özellikleri, hasta güvenliğini tehdit eden olaylar,
more » ... ehdit eden olaylar, hemşire güvenliğini tehdit eden olaylar ve acil servisin fiziki ortamından kaynaklanan olumsuz koşullara ilişkin görüşlerin yer aldığı dört bölümden oluşan Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 12 paket programı yardımı ile değerlendirilmiş olup değişkenlere ilişkin frekans ve yüzdesel değerler verilmiştir. Elde edilen verilerde hemşireler; uygun olmayan koşullarda hastaya bakım ve tedavi verilmesini (%21,2) hasta güvenliğini tehdit eden durumlar arasında, kısa zamanda hızlı hareket edilmesini (%34,1) hemşire güvenliğini tehdit eden durumlar arasında en yüksek oranda görüldüğünü, ancak çok düşük oranda raporlandırıldığını belirtmişlerdir. Tehdit eden durumların oluşma nedenleri arasında, hemşire başına düşen hasta sayısının çokluğu (%17,0), hastanın bilinç durumu (%22,7), hastaları hareket ettirmeye yardım için yeterli sayıda personel olmaması (%27,7), güvenlik tedbirlerinin ve yasal yaptırımların yeterli olmaması (%29,9) olarak ilk sırada ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçları, acil servisin çalışma ortamında hasta ve hemşire güvenliğini tehdit eden durumlarla karşılaşıldığını, hemşirelerin bu durumları çok düşük oranda raporlandırdığını ve özel hastanelerin kalite yönetim sürecini diğer hastanelere göre daha iyi uyguladığını göstermektedir. ABSTRACT The objective of this study was to investigate emergency service nurses experiences and perceptions about safety of patient and nurse in emergency medicine working environment. It was a descriptive study and sample of the study was formed by 88 nurses who were working in emergency services in between the dates of 01.03. 2009-15.08.2009 and who volunteered to be participated. Data collection was performed by the Inquiry Form which was developed by the researcher and containing four categories (identifier characteristics of nurses, threatening events for patient safety and for nurse safety and unfavorable conditions of emergency service physical environment itself). Interpretation of data was made with SPSS (version 12) and frequency and percentage values of variables were documented. Nurses reported to give medical care in inappropriate conditions as the most common (21.2%) threatening event for patient safety and to act fast in little time as the most common (34.1%) threatening event for nurse safety. They also reported both of the two condition were reported less. Excess number of patient per nurse care (17.0%), the conscious level of the patient (22.7%), inadequate number of auxiliary health personnel to move the patients (27.7%) and security vulnerability and inadequate legal measures (29.9%) were reported most common reasons of threatening events. The results revealed that there were many threatening events for patient and nurse safety in emergency service working environment. This study showed that reporting rate of these events were less than estimated and quality management system of private hospitals were better than public ones.
doi:10.5455/sad.13-1495141264 fatcat:i3axoswwkbf35o4kvple3ueimq