Typology, morphometry and quantity of waste heaps of coal mines in Ukraine

A. Zubov, O. Zubov
2022 Ecological Sciences  
Актуальність статті обумовлена високим рівнем екологічної небезпеки породних відвалів вугільних шахт для довкілля, яка є характерною як для України, так і всіх інших вугледобувних країн світу. Виходячи з необхідності розробки системи моніторингу небезпечного впливу відвалів, була поставлена мета кількісної та якісної характеристики відвалів в Україні. В результате використання методичного підходу, що заснований на використанні сервісу Google Earth та запропонованих авторами розрахункових
more » ... встановлена точна кількість відвалів вугільних шахт у Центральному Донбасі, яка складає 1290. Разом з відвалами Західного Донбасу кількість відвалів в українській частині усього Донецького кам'яновугільного басейну складає 1301 одиницю. З урахуванням Львівсько-Волинського басейну в Україні налічується 1356 відвалів вугільних шахт. Запропоновано новий варіант типізації відвалів за їх формою та розміщення. З урахуванням знайденої кількості відвалів у Східному Донбасі -306 од., визначена їх кількість у всьому (Великому) Донбасі -1607 од. Отримано середні значення основних морфометричних показників відвалів -їх висоти, площі та периметру основи, площі бокової поверхні та плоскої верхівки, об'єму, розроблено гістограми розподілу відвалів за цими показниками. Отримані результати сприятимуть більш точній оцінці екологічної небезпеки відвалів та розробці проектів природоохоронних заходів. Апробований методичний підхід до визначення морфометричних показників за космічними знімками та визначення захисної лісистості поверхні відвалів. Встановлено, що лісистість відвалів Центрального Донбасу має вкрай низький рівень, що є дуже актуальною проблемою. Отримано рівняння залежності між показниками, які спрощують їх визначення і можуть бути використані для подальшого дослідження особливостей відвалів як вугледобувних, так і інших гірничих підприємств України, для її районування за рівнями екологічно небезпечного впливу відвалів на елементи ландшафтів та розробки системи моніторингу проявів цього впливу. Ключові слова: породний відвал, екологічна небезпека, морфометричні показники, типологія. Typology, morphometry and quantity of waste heaps of coal mines in Ukraine. Zubov A., Zubov O. The relevance of the article is due to the high level of environmental hazard of waste heaps of coal mines for the environment, which is typical both for Ukraine and all other coal-mining countries of the world. Based on the need to develop a monitoring system for the hazardous impact of waste heaps, the goal was to quantitatively and qualitatively characterize the dumps of Ukraine. As a result of using a methodical approach based on the use of the Google Earth service and the calculation formulas proposed by the authors, the exact number of heaps of coal mines in the Central Donbass was established, which is 1290. Together with the dumps of the Western Donbass, the number of heaps in the Ukrainian part of the entire Donetsk coal basin is 1301 units. Taking into account the Lviv-Volyn basin in Ukraine, there are 1356 heaps of coal mines. A new variant of typification of dumps according to their shape and location is proposed. Taking into account the found number of heaps in the Eastern Donbass -306 units, their number in the entire (Greater) Donbass was determined -1607 units. The average values of the main morphometric indicators of dumps were obtained -their height, area and perimeter of the base, the area of the side surface and flat top, volume, and histograms of the distribution of heaps according to these indicators were developed. The results obtained will contribute to a more accurate assessment of the environmental hazard of dumps and the development of projects for environmental protection measures. A methodical approach to the determination of morphometric indicators from satellite images and the determination of the protective forest cover of the heap surface has been tested. It has been established that the forest cover of dumps in the Central Donbass has a very low level, which is a very urgent problem. An equation of the relationship between the indicators is obtained, which simplifies their determination and can be used for further research of the features of heaps of both coal mining and other mining enterprises in Ukraine, for its zoning according to the levels of the environmentally hazardous impact of heaps on landscape elements and the development of a system for monitoring the manifestations of this influence.
doi:10.32846/2306-9716/2022.eco.4-43.13 fatcat:6qakt7z7onhgrhseuyvh6ifx3a