Σύνθεση και χαρακτηρισμός πορωδών υλικών για την εφαρμογή τους στην απομάκρυνση ρύπων από υδατικά διαλύματα

Δέσποινα Δ. Ασουχίδου
2008
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν ως ροφητικά υλικά για την απομάκρυνση του αζωχρώματος Remazol Red 3BS από υδατικά διαλύματα, νέα μεσοπορώδη υλικά με πολύ μεγάλη ειδική επιφάνεια τα οποία είχαν ως βάση τον άνθρακα (CMK-3,DMC), την πυριτία τύπου HMS τροποποιημένη με αμινομάδες ή κυκλοδεξτρίνη(HMS-NH2, HMS-CD2%, HMS-CD4%, HMS-CD6%) καθώς και τα διπλά υδροξείδιαφυλλόμορφης δομής (Mg-Al και Mg-Fe). Για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των παραπάνω ροφητικών υλικών στην απομάκρυνση της ανιονικής
more » ... ρωστικής χρησιμοποιήθηκαν εμπορικοί μικρο-μεσοπορώδεις άνθρακες (Norit SAE-2, Takeda5A και Calgon) ως μέτρο σύγκρισης. Τα μεσοπορώδη υλικά τύπου MCM-41 που παρασκευάστηκαν από την εταιρεία Mobil στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρονσε πολλές περιοχές φυσικών, χημικών και μηχανικών ερευνών. Η διάμετρος των πόρων τους κυμαίνεται συνήθως από 30 – 100 Ǻ, εμφανίζουν πολύ μεγάλη ειδική επιφάνεια και μεγάλο όγκο πόρων, ενώ το μέγεθος των πόρων και τα πορώδη χαρακτηριστικά των υλικών αυτών μπορούν να μεταβληθούν με παραλλαγές της διαδικασίας σύνθεσης. Λόγω του μεγάλου εμβαδού επιφάνειας, του όγκου των πόρων και της στενής κατανομής του μεγέθους των πόρων τους, τα μεσοπορώδη υλικά εμφανίζουν πληθώρα εφαρμογών σε σύγκριση με τα ζεολιθικά μικροπορώδη υλικά, σε ότι αφορά τη ρόφηση και τη μετατροπή ογκωδών οργανικών μορίων, τα οποία μπορούν να διαχυθούν στους πόρους τους. Τα αζωχρώματα σήμερα καταλαμβάνουν το 70% της παγκόσμιας παραγωγής χρωμάτων, η οποία είναι 104 τον/έτος και χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανιών εκτός της υφαντουργίας, όπως στις βιομηχανίες τροφίμων, χαρτιού,δέρματος, καλλυντικών και φαρμάκων. Υποβαθμίζουν αισθητικά τον αποδέκτη καθώς τα χρώματα από τη φύση τους είναι ορατά σε υψηλό βαθμό. Αυτό σημαίνει ότιακόμη και απορρίψεις χρωστικών σε μικρές ποσότητες (κάτω από 1 mg/L) μπορούννα προκαλέσουν ασυνήθιστο χρωματισμό των επιφανειακών νερών, αποτελώντας συγχρόνως και πλεονέκτημα διότι η ρύπανση αυτής της μορφής ανιχνεύεται πολύ εύκολα. Για την μελέτη των στερεών ροφητικών υλικ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.110664 fatcat:abzecqeelzfvnp6ycdt2uypjwq