Teresa OO PROBLEM RELACJI MIĘDZY NAUKĄ A RELIGIĄ W OBI

Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski, Jana Pawła, Ii Krakowie
2012 Zagadnienia Filozoficzne w Nauce L   unpublished
Problem nauka-wiara zajmuje w pracach Ośrodka Badań Inter-dyscyplinarnych jedno z ważniejszych miejsc. Dotyczy on bowiem nie tylko ukazania związków pomiędzy rozmaitymi dyscyplinami nauko-wymi, ale relacji między nauką (science) jako taką (oraz poszczegól-nymi dziedzinami nauki, takimi jak fizyka, kosmologia, matematyka, biologia, kognitywistka i in.) a sferą religijną (w tym dyskursem teolo-gicznym). Oceniając działalność OBI za dwie ostatnie dekady, należy z całą pewnością stwierdzić, że była
more » ... ona bogata w rozmaite inicjatywy: wydawnicze, konferencyjne, dydaktyczne, popularyzatorskie. Sama li-sta opublikowanych artykułów i książek, zorganizowanych sympozjów naukowych, odczytów itp. byłaby bardzo długa, a ich chociażby bar-dzo pobieżne omówienie zajęłoby pewnie cały zeszyt "Zagadnień.. . ". Zainteresowany Czytelnik z łatwością znajdzie na stronach interneto-wych Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych 1 oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych 2 wykaz pozycji drukowanych na tytułowy temat, jak też przeprowadzonych imprez naukowych. W niniejszym tekście, będącym próbą syntetycznego ujęcia prac OBI, wskażę jedy-nie na kilka perspektyw, w których podejmowano studia nad proble-mem nauka-wiara w latach 1999-2012, a więc od poprzedniego ju-1
fatcat:lx32no5xirdrfkb4yhv6wdfrpu