The Effects of Nd: YAG Laser Capsulotomy on Visual Acuity, Macular Thickness, and Intraocular Pressure in Diabetic Patients

Elif Betül Türkoğlu, Erkan Çelik, Nilgün Özkan Aksoy, Gürsoy Alagöz
2015 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Amaç: Arka kapsül kesafeti (AKK) gelişen diyabetli ve diyabetli olmayan gözlerde Nd: YAG lazer kapsülotomi sonrası santral makula kalınlığı, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK) ve göz içi basınç (GİB) değişikliklerini karşılaştırmak. Ge reç ve Yön tem: Çalışmaya AKK gelişmiş diyabetli olan 25 hastanın 36 gözü ve diyabetli olmayan 25 hastanın 40 gözü dahil edildi. Tüm hastalar Nd: YAG lazer kapsulotomi ile tedavi edildi. Lazer öncesi ve sonrasındaki 1. hafta, 1. ay ve 3. ay kontrollerde
more » ... . ay kontrollerde EDGK, GİB, ve optik koherens tomogrofi (OKT) ile maküla kalınlığı ölçüldü. Bulgular: Yaş, cinsiyet ve uygulanan lazer tekniği açısından iki grup arasında bir fark yoktu. Katarakt cerrahisi ile lazer kapsülotomi arasında geçen süre diyabetli hasta grubunda daha kısa idi (p=0,009). Lazer sonrasında her iki grupta 1. haftada EDGK'da anlamlı artış izlendi (sırasıyla, p=0,023, p=0,016). Ancak iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Makula kalınlığında ise lazer öncesi ve sonrası kontroller arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Ancak takipler sırasında grup 1'de iki gözde kistoid maküler ödem gözlendi. Profilaktik tedaviye rağmen grup 1'de 3 olguda ve grup 2'de 4 olguda ilk gün GİB 21-30 mmHg civarında seyrederken 1. hafta sonunda glokom tanısı konulan bir olgu haricinde kontrol altına alındı. Lazer kapsülotomi öncesi ve sonrası GİB değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Grup 1'de 3 olguda ve grup 2'de 2 olguda 1. gün ön kamarada +2 hücre tespit edilirken rutin olarak başladığımız topikal steroid tedavisi sonrası 1. hafta sonunda ön kamara reaksiyonu görülmedi. Sonuç: Diyabette kan aköz ve iç kan retina bariyerinde zayıflık olduğu bilinmesine rağmen görsel iyileşme, makula kalınlığı ve GİB açısından diyabetli olmayan gözlere göre bir fark izlemedik. Arka kapsül kesafeti gelişen diyabetli ve diyabetli olmayan hastalar için Nd: YAG lazer kapsülotominin güvenli ve etkili bir yöntem olduğunu gözlemledik. (Turk J Ophthalmol 2015; 45: 47-51) Anah tar Ke li me ler: Diyabet, arka kapsül kesafeti, lazer kapsülotomi, Nd: YAG lazer Objectives: To compare macular thickness, best-corrected visual acuity (BCVA), and intraocular pressure (IOP) changes after Nd: YAG laser capsulotomy for posterior capsule opacification (PCO) in diabetic and non-diabetic eyes. Ma te ri als and Met hods: Thirty-six eyes of 25 diabetic patients and 40 eyes of 25 non-diabetic patients were included. All patients was treated with Nd: YAG laser capsulotomy. Macular thickness measured by optical coherence tomography (OCT), IOP, and BCVA were evaluated before and 1 week, 1 month, and 3 months after the procedure. Re sults: There was no difference between the two groups in age, gender, and applied laser technique. The time interval between cataract surgery and laser capsulotomy was shorter in the group of diabetic patients (p=0.009). In both groups, BCVA was significantly increased 1 week after laser capsulotomy (respectively, p=0.023, p=0.016). However, there was no statistically significant difference between the two groups. There was no significant difference in macular thickness before and after the procedure between the two groups (p>0.05). However, in group 1, cystoid macular edema was observed in 2 eyes during follow-up. Despite prophylactic treatment, IOP remained around 21-30 mmHg in 3 patients in group 1 and 4 patients in group 2 at first day and at the end of the 1 st week. IOP was controlled except in one glaucoma patient. In the two groups, IOP values before and after laser capsulotomy were not statistically significantly different (p>0.05). At first day, +2 cells in the anterior chamber were detected in 3 patients in group 1 and in 2 patients in group 2; at 1 week after routine topical steroid treatment, anterior chamber reaction was not observed. Conclusion: It is known that there is a breakdown in the blood-aqueous and inner blood-retinal barriers in diabetes, however, no difference was determined in visual improvement, macular thickness, and IOP when comparing diabetic to non-diabetic eyes. We observed that Nd: YAG laser capsulotomy is a safe and effective method for posterior capsular opacification in diabetic and non-diabetic patients. (Turk J Ophthalmol 2015; 45: 47-51)
doi:10.4274/tjo.55563 fatcat:n7furhvyhzgkpj5fbxkjwswkwi