New Progress of Acetylene-Coupling Reactions

Donghu Bai, Chunju Li, Jian Li, Xueshun Jia
2012 Youji huaxue  
The recent studies of acetylene-coupling reactions are reviewed, mainly focusing on copper reagents and palladium reagents catalyzed coupling reactions of terminal alkyne as well as the reaction mechanism and application.
doi:10.6023/cjoc1202073 fatcat:qrtf7qcpqnattlrix4oxtzspsu