Keman Eğitiminde Çoksesli Aranje Tekniklerinin Kullanımı

Alper Tunga ÖZCAN
2017 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Bu araştırma; çok sesli aranje tekniklerinin, keman eğitiminde, müzikal kazanımlar açısından etkilerinin belirlenmesini hedeflemektedir. Araştırmanın deney ve kontrol grubu katılımcıları, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Mimamr Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Me.Ü. Devlet Konservatuvarlarında keman eğitimi almakta olan on sekiz öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma için; öntest -sontest deney kontrol gruplu yarı deneysel
more » ... plu yarı deneysel model kullanılmıştır. Deney grubunda (n=9) çoksesli aranje teknikleri ile keman eğitimi, kontrol grubunda ise (n=9) eşliksiz (geleneksel) yöntemle çalışılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak Zdzinski ve Barnes (2002) "Yaylı Çalgılar Performans Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları; çoksesli aranje teknikleriyle keman eğitimi alan öğrencilerin, eşliksiz eğitim alan öğrencilere oranla, müzikal kazanımlara ulaşmada daha etkili olduğu şeklindedir. Abstract: This research aims to determine the effects of musical gains through polyphonic arrangement techniques in violin education. Subjects of the study gathered from eighteen students from the İstanbul University State Conservatory, Mimar Sinan Fine Artrs University State Conservatory and Mersin University State Conservatory who are studying the violin education in 2012-2013 academic year. In research; experimental-control, pretest-posttest group semi-experimental design was used. While polyphonic arrangement techniques violin training was applied in experiment group (n= 9), the control group (n= 9) used the classic violin training techniques. The data were collected through Zdzinski ve Barnes's (2002) The String Performance Rating Scale. The findings of the study demonstrate that violin students studying with polyphonic arrangement techniques, compared to the conventional methods, are to be more effective in winning musical achievements. Giriş Keman Eğitimi ve Tekniklerinin Güçlükleri Keman eğitimi, çalgı eğitimi içinde alışkanlıkları en zor kazanılan ve teknikleri öğrenilmesi en uzun zaman alan eğitimdir. Becerileri kazanmaya çalışırken kullanılan yöntemler, teknik güçlükleri en hızlı ve en kolay yolla aşmaya yöneliktir. Çalgı eğitiminde kazanılması gereken teknikler sadece gerekli çalışmaların yerine getirilmesiyle gerçekleşemez. Yeterli müzikal yetenek ve fiziksel uygunluk olması gereklidir. Bu şartların sağlanmış olması, eğitim sürecinde çok büyük üstünlük sağlayacaktır. Schleuter, (1997) çalgıların farklı teknik ve kendine has beceriler gerektirdiğini ama genellikle çalış tekniklerinin; postür, çalgıyı kavrayış, yay kullanımı, sol elin pozisyonu, nefes, dil kullanımı, sesin kalitesi, bilekler, kollar ve parmakların açısı, ses temizliği ve vibratodan ibaret olduğunu belirtmektedir. Çalgı eğitiminde sadece çalgı çalmanın kuralları veya tekniklerinin öğretimi değil, aynı zamanda müzik dinleme alışkanlıklarının da kazandırılması gerekir. Çünkü öğrenci iyi bir dinleme eğitimi alırsa ritmi doğru hissetme ve müziğin içindeki armoniyi kavrama
doi:10.17860/mersinefd.305980 fatcat:cgmz27whkzesdaupymr3lcef4q