HIV Incidence and Associated Factors in a Cohort of Men Who Have Sex With Men in Nanjing, China

Haitao Yang, Chun Hao, Xiping Huan, Hongjing Yan, Wenhui Guan, Xiaoqin Xu, Min Zhang, Weiming Tang, Na Wang, Joseph T. F. Lau
2010 Sexually Transmitted Diseases  
doi:10.1097/olq.0b013e3181d13c59 pmid:20182406 fatcat:u3j5gfh6ubfa3cswhoz2bohqr4