Koherent uten å være autentisk?

Harald Hegstad
2019 Teologisk Tidsskrift  
Dr.theol. Professor i systematisk teologi, MF vitenskapelig høyskole for teologi, kirke og samfunn, Oslo harald.hegstad@mf.no Samtalen mellom Asle Eikrem og meg handler utvilsomt om noe av det mest sentrale man kan diskutere i et teologisk tidsskrift. På den ene siden dreier det seg om forståelsen av et av de mest sentrale punktene i kristen tro, nemlig betydningen av Jesu død på korset. På den annen side er temaet forståelsen av teologi og av hvordan teologiske utsagn kan begrunnes. I mitt
more » ... grunnes. I mitt bokessay i Teologisk tidsskrift nr. 1, 2019 utfordret jeg Eikrems posisjon på begge disse punktene, 1 og i sitt svar trykt i dette nummeret presiserer han sin posisjon og svarer på kritikk innenfor begge områder. 2 Samtalen oss imellom viser etter mitt skjønn hvor innvevd disse to saksfeltene er i hverandre. Når man skal besvare et teologisk spørsmål som betydningen av Jesu død, er det nødvendig å avklare på hvilket grunnlag spørsmålet kan besvares. En vitenskapelig framstilling kjennetegnes nettopp av at den ikke er en samling av personlige synspunkter, men skjer på et metodisk sikret grunnlag. Ved siden av å kritisere Eikrems konkrete løsning på spørsmålet om Jesu død, utfordret jeg ham også på grunnlaget for å hevde det han gjør, og på hvordan han forstår sitt prosjekt som et teologisk prosjekt. Eikrem begynner sitt svar med å vise til det koherensteoretiske grunnlaget for sin tenkning, en teoretisk posisjon han henter fra filosofien. Han svarer imidlertid ikke på min etterlysning av hvordan et slikt filosofisk program skal anvendes på en undersøkelse av teologiske spørsmål. 3 Det mener jeg er en svakhet. Det lar det blant stå åpent hva som skiller et teologisk og et filosofisk prosjekt fra hverandre, herunder forholdet mellom koherens og autentisitet. Eikrem mener for sin del at spørsmålet om koherens og autentisitet både kan og bør holdes atskilt, og at de knytter seg til to distinkte «interesser» (s. 204). Den som for alvor introduserte en koherensteoretisk tenkning i norsk teologisk sammenheng, var Peder Gravem -blant annet inspirert av Wolfhart Pannenberg. For Gravem er imidlertid koherens og autentisitet ikke to ulike prosjekter, men noe som begge deler hører 1. Harald Hegstad, «Var korset nødvendig? En vurdering av Asle Eikrems bok om Jesu død som offer», Teologisk tidsskrift 8 (2019), s. 41-54, DOI: https://doi.
doi:10.18261/issn.1893-0271-2019-03-06 fatcat:uzj5iffd4fe7jemxne74uonyqa