Features of legal regulation of family relations by codified legal acts in Ukraine and Western and Central European states

Volodymyr Vatras, Khmelnytsky University of Management and Law, Ivan Kostyashki, Khmelnytsky University of Management and Law
2021 Aktual'ni problemi pravoznavstva  
Володимир Ватрас, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права та процесу, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6822-7442 Іван Костяшкін, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового, земельного та господарського права, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8476-9583 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
more » ... И ПРАВОВИМИ АКТАМИ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ ЗАХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ Досліджено особливості правового регулювання сімейних відносин кодифікованими правовими актами в Україні та державах Західної й Центральної Європи. Зокрема, визначено, що приватне право більшості держав Західної та Центральної Європи, в тому числі Французької республіки, ФРН, Чеської республіки, Угорщини, Румунії, Латвійської республіки, Грузії, представлено кодифікованими правовими актами -цивільними кодексами, на відміну від Республіки Польща, Республіки Сербія, Республіки Молдова, Республіки Білорусь та Російської Федерації, в яких сімейні відносини врегульовуються переважно сімейними кодексами, допускаючи субсидіарне регулювання окремих відносин цивільними кодексами. Це зумовлено відмінністю у розумінні сімейних відносин: у першому випадку вони розуміються як цивільні, а статус подружжя, батьків та дітей не вирізняється від правового статусу особи, допускаючи ширше застосування диспозитивного методу правового регулювання, передусім ширший вибір договірного режиму подружжя; в другому випадку як сімейні -зважаючи на об'єктивну відмінність сімейних відносин від цивільних, спрямованість дій учасників сімейних відносин насамперед на реалізацію не майнових, а особистих немайнових прав та обов'язків, похідний характер майнових відносин, більш широке у зв'язку із необхідністю захисту інтересів сім'ї, материнства та дитинства застосування імперативного методу правового регулювання. У державах першої групи Цивільний кодекс є основним джерелом сімейного права, а в державах другої -спостерігається дуалізм у правовому регулюванні: ті сімейні відносини, які потребують особливого державного захисту, врегульовуються сімейними кодексами або спеціальними законами, які передбачають обмежене застосування джерел, які містять соціально-правові приписи і, як правило, у тих сферах, які не врегульовані сімейними кодексами (законами) і де допускається диспозитивне регулювання (в таких випадках за відсутності відповідного договірного регулювання застосовуються норми Цивільного кодексу). Ключові слова: джерело сімейного права; кодифікований правовий акт; цивільний кодекс; правове регулювання; сімейні відносини. В научной статье исследуются особенности правового регулирования правового регулирования семейных отношений кодифицированными правовыми актами в Украине и государствах Западной и Центральной Европы. В частности, определено, что частное право большинства государств Западной и Центральной Европы представлено кодифицированными правовыми актами -гражданскими кодексами, в отличие от государств Восточной Европы и отдельных государств Центральной Европы, в которых семейные отношения регулируются преимущественно семейными кодексами, допуская субсидиарное регулирования отдельных отношений гражданскими кодексами. Указанное обстоятельство вызвано различием в понимании семейных отношений: в первом случае они понимаются как гражданские, состояние супругов, родителей и детей не отличается от правового статуса лица, допуская более широкое применение диспозитивного метода правового регулирования, прежде всего более широкий выбор договорного режима супругов; во втором случае как семейные -© Володимир Ватрас, Іван Костяшкін, 2021 Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право. ISSN 2524-0129 (Print) / ISSN (2664-5718) (Online). Актуальні проблеми правознавства. 2 (26)/2021 127 учитывая объективное отличие семейных отношений от гражданских, направленность действий участников семейных отношений в первую очередь на реализации не имущественных, а личных неимущественных прав и обязанностей, производный характер имущественных отношений, более широкое в связи с необходимостью защиты интересов семьи, материнства и детства применение императивного метода правового регулирования. Ключевые слова: источник семейного права; кодифицированный правовой акт; гражданский кодекс; правовое регулирование; семейные отношения. Vatras V., Kostyashkin I. Features of legal regulation of family relations by codified legal acts in Ukraine and Western and Central European states The scientific article examines the features of legal regulation of legal regulation of family relations by codified legal acts in Ukraine and Western and Central Europe. In particular, it is determined that the private law Federation, in which family relations are regulated mainly by family codes, allowing for subsidiary regulation of certain relations by civil codes. This circumstance is caused by differences in the understanding of family relations: in the first case they are understood as civil, and the status of spouses, parents and children does not differ from the legal status of the person, allowing wider application of the dispositive method of legal regulation; in the second case as family -given the objective difference between family and civil relations, the focus of family relations primarily on the implementation of not property but personal non-property rights and responsibilities, the derivative nature of property relations, more broad in connection with the need to protect the interests of the family, motherhood and childhood, the application of the imperative method of legal regulation. In the countries of the first group the Civil Code is the main source of family law, and in the second -there is a dualism in legal regulation: those family relationships that require special state protection are regulated by family codes or special laws that provide limited use of sources containing social law regulations and, as a rule, in those areas that are not regulated by family codes (laws) and where dispositive regulation is allowed (in such cases, in the absence of appropriate contractual regulation, the provisions of the Civil Code apply).
doi:10.35774/app2021.02.126 fatcat:pf4olmn7zbh3xm3kwvhplrzwpy