Šeimos kaip "namų Bažnyčios" ugdymosi principai

Inesė Ratnikaitė
2014 Soter: Religijos Mokslo Žurnalas  
Šeima, kurios nariai įtraukiami į Dievo šeimą per Santuoką, Krikštą bei religinį auklėjimą, įsijungia į Bažnyčios misiją, kuria Bažnyčią ir pati vis labiau tampa "namų Bažnyčia". Kaip "namų Bažnyčioje", joje turi būti randami įvairūs visos Bažnyčios aspektai, todėl straipsnyje "namų Bažnyčią" reprezentuojanti šeima aptariama kaip Dievo tauta, Kristaus kūnas ir Šventosios Dvasios šventovė. Šeimoje kaip Dievo tautoje dvasiniai ryšiai svarbesni už prigimtinius ir ankstyvesni bei gilesni už naudos
more » ... gilesni už naudos ryšį. Šeima kaip Kristaus kūnas atsiskleidžia per šeimos narių vienybę su Kristumi pasitelkus sakramentus. Šeimoje kaip Šventosios Dvasios šventovėje skatinama pasikliauti dieviškąja malone, siekti teologinių dorybių, stengtis gyvenimą bei veiklą grįsti nuolankumu, pasitikėjimu ir ieškojimu Dievo valios. Teologinės įžvalgos leido suformuluoti katalikiškos šeimos kaip "namų Bažnyčios" ugdymo(si) gaires. Šeima yra natūraliai Dievo buriama vienas kito pašventinimui ir išganymui, todėl tikėjimas, tapęs esmine šeimos gyvenimo dalimi, padeda rūpintis kiekvieno nario orumu ir laisve, ugdyti savarankišką, atsakingą, gebančią rinktis ir tiesos ieškančią asmenybę. "Namų Bažnyčioje", remiantis Kristaus autoritetu, tarpusavio vienybė ir krikščioniškasis dvasingumas kuriamas per bendrą maldą. Auklėjamieji mainai vyksta per tėvų besąlygišką meilę vaikams ir vaikų pagarbą tėvams. Tapatybė formuojama siekiant vidinės ramybės, pasitikėjimo ir ypač -džiaugsmo išgyvenimų. Todėl katalikiškasis ugdymas veiksmingiausias šeimose, kuriose santykiai išauga į tarpusavio ir artimiausios aplinkos evangelizavimą per vienas kito stiprinimą ir pagalbą artimui. The family, whose members are introduced into God's family by marriage, baptism, and religious education, joins the mission of the Church, creates the Church, and is increasingly becoming "the domestic church" itself.
doi:10.7220/2335-8785.51(79).7 fatcat:4lzqkhczgvh7vlp2wsi6vi7cqa