Tot allò que no diuen els qüestionaris sociolingüístics: llengua i emoció, dos tabús a la frontera

Annabel Gràcia i Damas
2020 Estudis Filològics i de Traducció  
Resum Fins a quin punt són fiables els qüestionaris sociolingüístics? Com s'ha de fer per no condicionar les respostes dels parlants? I perquè no modifiquin la seua conducta davant de la persona que els està fent l'enquesta? El treball de camp és sempre una feina àrdua i complicada, però pot esdevenir fins i tot delicada quan ens acostem a la frontera administrativa entre Aragó i Catalunya i demanem als habitants de diverses poblacions que s'expressin lliurement sobre els sentiments que
more » ... timents que associen al seu parlar i, en últim terme, sobre la relació que troben entre la llengua i la seua identitat nacional. El nostre objectiu no consisteix a cercar xifres i percentatges, sinó que més aviat es tracta de conèixer de primera mà allò que no diuen els qüestionaris sociolingüístics. Renecs i llàgrimes, enuig i agraïments, confusió i confrontació són algunes de les reaccions que provoca el català a la Franja. Abstract Up to which point are sociolinguistic questionnaires truly reliable? How do we do it, so as not to condition the answers of the participants? And what do we do in order to not change their behavior in front of the person who is doing the survey? Field work is always hard and complicated, but it can become especially delicate when we approach the administrative border between Aragon and Catalonia and ask the inhabitants of several towns to express themselves freely about the feelings they associate with their speech and, ultimately, about the relationship between language and their national identity. Our aim is not to look for figures and percentages, but rather it is to know first-hand what sociolinguistic questionnaires do not say. Blasphemy and tears, anger and gratitude, confusion and confrontation are some of the reactions caused by Catalan in Franja.
doi:10.7203/efit.1.16437 fatcat:wxqx67mk3zcxljzzqjcubatdf4