Structure and aims of land utilization the municipality of Knic

Snezana Vujadinovic
2008 Glasnik Srpskog Geografskog Društva  
Оригиналан научни рад UDC 911.2:631.43(497:11) СНЕЖАНА ВУЈАДИНОВИЋ 1 СТРУКТУРА И ПРАВЦИ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КНИЋ Садржај: Међу развојним потенцијалима општине Кнић примарни значај заузима земљиште. У раду је дат преглед типова и бонитетних класа земљишта. Анализирана је структура површина према начину коришћена и промене настале услед изградње Гружанске акумулације. Извршена је просторна диференцијација структурних праваца коришћења укупног и пољопривредног земљишта, која је потвдила
more » ... чкогеографску и друштвеноекономску хетерогеност простора. Указано је на бројне ограничавајуће факторе оптималног искоришћавања земљишног фонда (са посебним освртом на уситњеност поседа) и предложене одговарајуће мере и активности у том правцу. Кључне речи: потенцијал, земљиште, обрадиве површине, пољопривредна производња, посед Abstract: Among developmental potentials of the municipality of Knic land is of primary significance. A survey of types and fertility land classes was presented in the paper. The structure of surfaces was analyzed according the way of utilization as well as changes that occurred due to construction of the river Gruza accumulation. Spatial differentiation of structural aims for the utilization of the whole land and agricultural one was carried out, which confirmed the physical-geographic and socio-economic heterogeneity of the area. It was pointed to numerous limiting factors of optimal exploitation of land fund (with a special review on shortening the properties). Appropriate measures and activities were also suggested.
doi:10.2298/gsgd0802079v fatcat:n2cb5spz7jfprmuxip2om45qga