De naam ,,Curacao''

W.M. Hoyer
1938 NWIG  
Als wij nagaan, hoe ons eiland door verschillende schrijvers in den loop der eeuwen genoemd is geworden, treffen wij een reeks van uiteenloopende namen aan, zooals: Corroso/, ^MiVafao, Cwrawtrra, .Kwrassaw, C«ra-asao, etc, welke geen van alle als de ware en oorspronkelijke benaming kan aangenomen worden. Wel heet ons eiland: CURACAO zonder de cedüle, welken naam de Spanjaarden van de oorspronkelijke bewoners overgenomen hebben. Volgens Juan de Ampués, factoor te Santo Domingo en Heer van
more » ... en Heer van Curacao Aruba en Bonaire in 1527, waren deze primitieve bewoners Indianen van dezelfden stam, als die, welke leefden op de tegenoverliggende kust van het vasteland, die volgens Z)r. Pe^ro M. ^4rcaya in een artikel, getiteld "Los aborigenes del Estado Falcon", verschenen in het tijdschrift "Cultura Venezolana", uitgave Mei 1920, Indianen waren van vreedzamen aard, behoorende tot de stamgroep Ca^Me^j'a, die woonde aan de Noordkust van Venezuela, van de staat Falcon tot Yaracuy. Als dus de Indianen, die op Curacao geleefd hebben, aan den zelfden stam verwant waren als de inheemsche bevolking van de noordkust van Venezuela, wier taal en gewoonten zij ook moeten hebben gehad, dan zou er veel gelijkenis bestaan in de manier, waarop namen werden gegeven aan plaatsen, waar ze woonden... Men bemerkt ook werkelijk een groote gelijkenis, die duidelijk naar voren komt in de lettergrepen c«ra en cao, die den naam van ons eiland vormen, en die in verschillende plaatsnamen in Venezuela voorkomen, welke van Indiaanschen oorsprong zijn .In Venezuela bestaan namen voor dorpen, bergen, rivieren, volksstammen, etc, waaruit duidelijk de lettergreepformatie blijkt van cwra : C«ramtc/tafe, Cwan'g«tf, Cttrawwm', C«rag«as, CWactócawos en ook -225 -West-Indische Gids X X 15
doi:10.1163/22134360-90000736 fatcat:dznjvszxkjgsxjnecv3l3gb3oa