Aksiyel Myopi ile İlişkili Keratokonus

... ...
2012 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Amaç: Keratokonus ve aksiyel miyopi arasındaki ilişkiyi incelemek ve ayrıca normal ve keratokonuslu gözlerde ultrason biyometri kullanarak ön kamara derinliği, aksiyel uzunluğu ve arka segment uzunluklarını karşılaştırmak. Ge reç ve Yön tem: Bu çalışmada, 44 keratokonuslu ve 44 emetropik gözün refraksiyon ve oküler biyometrileri prospektif olarak değerlendirildi. Tüm olguların, ultrason biyometri ile aksiyel uzunluk ve ön kamara derinliği ölçümleri yapıldı. İstatiksel yöntemler, iki grubu
more » ... er, iki grubu karşılaştırmak ve herhangi bir ilişki olup olmadığını tespit etmek için kullanıldı. So nuç lar: Aksiyel uzunluk, keratokonuslu grupta emetrop kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı bir biçimde daha uzundu. Ortalama aksiyel uzunluk, keratokonusta 23,83±0,72 mm ve emetropik grupta 22,81±0,66 mm idi (p=0,001). Ortalama arka segment uzunluğu, keratokonusta 19,96±0,41 mm ve emetropik grupta 19,63±0,54 mm idi (p=0,002). Keratokonuslu grup için ortalama keratometri, sferik eşdeğer ve görme keskinliği ile korele idi. Tar t›fl ma: Keratokonuslu gözler, emetrop gözlerden daha uzun ortalama aksiyel uzunluk ve arka segment uzunluğuna sahipti. Bu keratokonus ve aksiyel uzunluk arasında istatiksel bir ilişki olduğunu düşündürmektedir. (Turk J Ophthalmol 2012; 42: 246-8) Anah tar Ke li me ler: Keratokonus, aksiyel uzunluk, ön kamara derinliği, ultrason biyometri Sum mary Pur po se: To study the relationship between keratoconus and axial myopia and also to compare anterior chamber depth, axial length and posterior segment length in normal eyes and keratoconic eyes using ultrasound biometry. Ma te ri al and Met hod: In this study, refraction and ocular biometry in 44 keratoconus eyes and 44 emmetropic eyes were evaluated prospectively. All subjects underwent axial length and anterior chamber depth measurement by ultrasound biometry. Statistical methods were employed to compare the two groups and to ascertain whether any associations exist. Re sults: The axial length was significantly longer in the keratoconic group than in the emmetropic control group in a statistically significant fashion. The mean axial lengths in the keratoconic and emmetropic groups were 23.83±0.72 and 22.81±0.66 mm, respectively (p=0.001). The mean posterior segment length in the keratoconic group was 19.96±0.41 vs. 19.63±0.54 mm in the emmetropic group (p=0.002). The mean keratometry for the keratoconic group correlated with spherical equivalence and visual acuity. Dis cus si on: Keratoconic eyes have on average longer axial lengths and posterior segment lengths than emmetropic eyes. This finding suggests a statistical relationship between keratoconus and axial myopia. (Turk J Ophthalmol 2012; 42: 246-8)
doi:10.4274/tjo.42.52244 fatcat:74crqdknyzgf7eu6ygrdqzvcc4