CONSIDERATIONS FOR BUDGETING THE COSTS OF PROJECTS
UWARUNKOWANIA DLA BUDŻETOWANIA KOSZTÓW PROJEKTÓW

Marcin Klinowski
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
JEL Classification: M40 Streszczenie: Proces planowania powinien odgrywać istotną rolę w realizacji każdego przedsięwzięcia. Od planowania zależy w znacznym stopniu, czy projekt realizowany będzie efektywnie oraz czy spełni stawiane przed nim oczekiwania. Istotną częścią planowania jest przy tym budżetowanie, które jest procesem złożonym. Wymaga od kierownictwa wielowymiarowej i jednoczesnej analizy, z jednej strony, potrzeb oraz z drugiej -ograniczeń interesariuszy projektu. Celem artykułu
more » ... prezentacja złożoności procesu budżetowania projektu, ze szczególnym uwzględnieniem jego uwarunkowań. Można też postawić tezę, że poprawne budżetowanie wymaga od kierownictwa dużej troski przy ustaleniu zakresu przedsięwzięcia oraz tworzeniu jego struktury. Aby osiągnąć założony cel oraz zweryfikować tezę, najpierw przedstawione zostaną etapy budżetowania projektu. Następnie zaprezentowana będzie charakterystyka ustalenia jego zakresu. Na koniec natomiast ukazane zostaną sposoby wyznaczenia struktury projektu. Słowa kluczowe: budżetowanie projektu, definiowanie projektu, zarządzanie projektami. Summary: The planning process should play an important role in the implementation of each project. An essential part of planning is budgeting which is a complex process. It requires a multidimensional and simultaneous analysis of both needs and limitations of project stakeholders. The purpose of this article is to present the complexity of the budgeting process of the project with particular regard to its considerations. In order to achieve the goal established first, the stages of budgeting project will be presented. Then the characteristics of determining its scope will be shown. At the end, the article describes ways to designate the project structure.
doi:10.15611/pn.2017.471.18 fatcat:qrr745dbtncfxgaf7rnintl74u