Nghiên cứu xác suất xuất hiện tàu đi sai luồng khi lưu thông qua cầu có xét thêm ảnh hưởng của biến đổi lòng chủ và hệ thống cảnh báo

Nguyễn Quốc Bảo
2020 Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD  
Nghiên cứu tính toán xác suất hư hỏng của công trình cầu sau khi va chạm với tàu thuyền đòi hỏi tính toán khả năng (xác suất) tàu đi sai luồng vận tải khi lưu thông trên sông. Việc xác định xác suất này đã được đề cập trong các tiêu chuẩn thiết kế cầu. Bài báo đề xuất bổ sung thêm hai hệ số điều chỉnh (hệ số xét đến hệ thống phát hiện va chạm và cảnh báo bằng tín hiệu cũng như hệ số xét đến sự thay đổi lòng chủ của sông qua các năm). Việc tính toán xác suất tàu đi sai luồng vận tải khi lưu
more » ... ận tải khi lưu thông qua một công trình cầu giả định đã minh chứng được sự cần thiết của việc bổ sung hai hệ số này vào công thức tính toán. Hơn nữa, mô phỏng số Monte-Carlo cũng được thực hiện và kết quả được so sánh với các dữ liệu lịch sử để khẳng định tính đúng đắn của công thức đề xuất. Từ khóa: va tàu; cầu; xác suất; luồng vận tải; mô phỏng Monte-Carlo.
doi:10.31814/stce.nuce2020-14(1v)-10 fatcat:blpikdz3a5btxayqjgb77gggqy