Застосування розсуду під час визначення підстав для початку досудового розслідування

О. Торбас
2020 Юридичний вісник  
У статті автор аналізує мож-ливість застосування розсуду слідчим та прокурором під час визначення підстав для початку досудового розслідування. Автор зазначає, що хоча КПК України і передбачає обов'язок вносити відо-мості до ЄРДР про початок досу-дового розслідування, практичне тлумачення ст. 214 КПК України дає змогу стверджувати про мож-ливість застосування розсуду під час здійснення зазначеної проце-дури. У підзаконних нормативно-правових актах надається тлума-чення, відповідно до якого
more » ... відно до якого особа, уповноважена на прийняття заяв та повідомлень, може самостійно вирішувати, чи міститься в таких заявах відомості про криміналь-не правопорушення, таким чином, самостійно вирішуючи подальший рух кримінального провадження. Задля уникнення такого тлума-чення ст. 214 КПК України автор пропонує в кримінальному проце-суальному законодавстві закріпи-ти термін «заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення», якими мають визнаватися усні чи письмові звернення заявника або потерпілого до органу досудово-го розслідування чи прокуратури, зі змісту якого можна зробити попередній висновок про наявність події кримінального правопорушен-ня. Пропонується як окрему ознаку таких заяв та повідомлень визна-чити «можливість зробити попе-редній висновок про наявність події кримінального правопорушення». Очевидно, що таке формулюван-ня є оціночним, проте встановити будь-які чіткі критерії в даному разі неможливо.Також пропонується внести змі-ни до ч. 1 ст. 214 КПК України та викласти її в такій редакції: «Слід-чий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинен-ня кримінального правопорушен-ня, зобов'язані перевірити заяву чи повідомлення на відповідність вимог, передбачених п. 71 ч. 1 ст. 3 КПК України та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досу-дових розслідувань...». Такого роду зміна не дасть змоги в подальшо-му здійснювати занадто широке тлумачення ст. 214 КПК України та забезпечить максимально об'єк-тивну та фахову оцінку заяв та повідомлень про кримінальні право-порушення.
doi:10.32837/yuv.v0i3.1907 fatcat:rt55nggoqfbqfm3irgrukvcepq