Postoj žáků k předmětu chemie na středních odborných školách Pupils' Attitude to the Subject of Chemistry at Secondary Vocational Schools

Martin Rusek
2011 Scientia in educatione   unpublished
Abstrakt Tento článek je příspěvkem k procesu mapování edukační reality výuky chemie na středních odborných školách nechemického zaměření. Jeho hlavním cílem bylo zjistit postoje žáků středních odborných škol k chemii jako vědě a školnímu předmětu. V rámci zkoumání postojů žáků byla sledována i orientace žáků v náplni učiva chemie a jejich názor na užitečnost oboru pro jejich život. Výsledky orientačního průzkumu jsou dány do souvislosti s dosavadními poznatky o edukační realitě na těchto
more » ... škol a slouží jako důležitá informační základna pro další výzkum. Klíčová slova: postoj žáků k chemii, výuka chemie, střední odborné školy nechemického zaměření, dotazníkové šetření, motivace, motivační prvky. Abstract This paper is a contribution to the process of mapping the education reality at nonchemi-cal vocational schools. The main objective of this article was to investigate nonchemical vocational schools students' attitudes towards Chemistry like science and like a school subject. Further, the students' orientation in the content of the subject and their opinion of usefulness of the findings for their life is investigated. Results of the orientation survey are set into present findings about the educational reality at this type of schools. The implications of results are also used as the basis for futher research.
fatcat:dwcjwbguszgmxozzuep2ksvmb4