Zrównoważony rozwój miast odpowiedzią na postępujące procesy urbanizacyjne [chapter]

Magdalena Ciepielewska
2016 Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Społeczeństwo, Środowisko, Innowacje w gospodarce  
W związku z rozwojem gospodarczym wielu krajów i stale rosnącą liczbą ludności na świecie mają miejsce intensywne procesy urbanizacyjne, które powodują przekształcenie i degradację środowiska naturalnego, wzrost emisji zanieczyszczeń, zanik bioróżnorodności, a także zmiany w cyklach: biogeochemicznym i hydrologicznym. Odpowiedzią na te negatywne procesy powinien być zrównoważony rozwój, który związany jest z: dbaniem o zieloną infrastrukturę, wdrażaniem koncepcji ekohydrologii, promowaniem
more » ... i, promowaniem ekologicznego transportu i budownictwa, a także ograniczaniem zużycia energii elektrycznej na terenach zurbanizowanych. Cel pracy Praca ma na celu wskazanie głównych czynników, które są odpowiedzialne za intensywny rozwój miast, a co za tym idzie, wiążą się również z degradacją środowiska naturalnego i ekosystemów, a także z utratą bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych. W pracy przedstawiono również możliwe zagrożenia środowiskowe, które są spowodowane wzrostem liczby ludności, wzmożoną antropopresją oraz zmianami klimatu. Artykuł ma także na celu wskazanie możliwych rozwiązań, na gruncie idei zrównoważonego rozwoju, które wpływają na wzrost jakości życia mieszkańców miasta oraz polepszanie się ich stanu zdrowia i kondycji Magdalena Ciepielewska Studentka, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://dx.
doi:10.18778/8088-490-8.07 fatcat:u3bvjxaonnhffhnm5k6nzkilzm