Comparison of dentofacial effect of the Eureka Spring and intermaxillary elastics in the treatment of Class II malocclusions

Ersin Yildirim, Seniz Karacay
2015 Gulhane Medical Journal  
ÖZET Bu retrospektif çalışmanın amacı, Sınıf II maloklüzyonun tedavisinde kullanılan Eureka Spring (ES) apareyinin, intermaksiller elastiklere alternatif olarak kullanılabilirliğini incelemektir. Çalışmamız Sınıf II maloklüzyonu olan, ES ile ya da intermaksiller elastikler ile tedavi edilmiş toplam 44 hastanın tedavi başı ve tedavi sonu lateral sefalogramları üzerinde yapılan ölçümler ile gerçekleştirilmiştir. Gruplar arasındaki farklılıkların değerlendirilmesi için bağımsız örneklem t-testi,
more » ... örneklem t-testi, tedavi başı ve tedavi sonu ölçüm değerleri arasındaki farkın karşılaştırılması için ise eşleştirilmiş örneklem t-testi kullanılmıştır. Her iki grupta ANB açısı ve overjetin azaldığı (p<0.01); SNB, SN/Occ, L1/NB (p<0.05) ve L1/Go-Gn (p<0.01) açılarının arttığı tespit edilmiştir. SNB açısındaki artış ES grubunda daha fazla iken (p<0.05), L1/Go-Gn açısındaki artış intermaksiller elastik grubunda daha fazla (p<0.05) olmuştur. Bu bulgular doğrultusunda, intermaksiller elastikler ile benzer etkiler gösteren ES apareyinin, özellikle uyumsuz hastalar için tedavi alternatifi olarak tercih edilebileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sınıf II, Eureka Spring, intermaksiller elastik, sefalometri. SUMMARY Comparison of dentofacial effect of the Eureka Spring and intermaxillary elastics in the treatment of Class II malocclusions The aim of this retrospective study was to evaluate the Eureka Spring (ES) appliance as a compliance-free alternative to intermaxillary elastics in the treatment of Class II malocclusions. The study was carried out with the measurements on pre-and post-treatment lateral cephalograms of 44 patients with Class II malocclusion who were treated with ES or intermaxillary elastics. Independent-samples t-test was used to evaluate differences between two groups. Paired-samples t-tests were used to evaluate pre-and post-treatment changes over time. It was determined that the ANB angle and overjet decreased significantly (p<0.01); and the SNB, SN/ Occ, L1/NB angle (p<0.05) and L1/Go-Gn angle (p<0.01) increased significantly in both of the groups. While the increase of SNB angle was more in the ES group (p<0.05), increase of L1/Go-Gn angle was more in the intermaxillary elastic group (p<0.05). Based on the results in this study, it can be concluded that the ES appliance shows similar effects with intermaxillary elastics and may be preferred as an alternative treatment especially for noncompliant patients.
doi:10.5455/gulhane.159263 fatcat:bkuia3grlffzzbv7gao42dg7qy