New infectious disease including SARS
SARSを含む新興感染症

TOSHIO HATTORI
2005 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.94.1915 pmid:16223157 fatcat:wtn2xjwtn5fuzodhaoxbgkdlie