Mô hình hóa bề mặt công trình từ dữ liệu đo của máy toàn đạc điện tử Trimble S6 với chế độ đo không gương

Công Hòa Đinh, Thị Thủy Hoàng
2013 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ  
doi:10.54491/jgac.2013.16.75 fatcat:5eezzehyijdaljq3ok6zqqddya