High bifurcation of the median nerve at carpal tunnel syndrome: case study

Sergey Goloborod'ko
2020 ORTHOPAEDICS TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS  
1 Харьковская медицинская академия последипломного образования МОЗ Украины 2 КНП ХОС «Областная клиническая травматологическая больница», Харьков. Украина © Голобородько С. А., 2020 Висока біфуркація серединного нерва є відносно рідкісною патологією за умов синдрому каналу зап'ястка, опису якої мало, а про транспозицію серединного нерва в разі згада ної аномалії не повідомляється зовсім. Мета: ознайомити читачів з відносно рідкісним випадком анатомічної бу дови серединного нерва, яку виявлено
more » ... рва, яку виявлено під час хірургічного лікування синдрому каналу зап'ястка. Методи: хвора М., 54 років, звернулася зі скаргами на постійне оніміння й ін тенсивні нічні болі в I-IV пальцях лівої кисті. Зі слів хворої, зазначені клінічні прояви з'явилися без причини 9 міс. тому. Пацієнтка отримала консервативне лікування без позитив ної динаміки. Після клінічного обстеження встановлено по передній діагноз: ідіопатичний синдром каналу зап'ястка лівої кисті. Виконано хірургічне втручання: транспозиція серединного нерва. Результати: після Z-подібного розсічен ня утримувача згиначів пальців виявлено серединний нерв, який був розділений на дві окремі гілки, при цьому ліктьова гілка тонша, ніж променева. Роздвоєння нерва спостері гали як дистальніше, так і проксимальніше країв шкірної рани. Додаткових аномалій не виявлено. На контрольному огляді через 2 роки після операції оніміння та болі в паль цях були відсутні, атрофія тенара зникла, опозиція I пальця відновилася. Висновки: описано випадок високої біфурка ції серединного нерва для того, щоб нагадати лікарям, що така аномалія, хоча і нечасто, але може зустрітися і в разі хірургічного лікування травм серединного нерва, і у випадку втручання з приводу синдрому каналу зап'ястка. При чому, виконуючи хірургічні втручання з приводу синдрому каналу зап'ястка важливо знати, що гілки роздвоєного серединно го нерва можуть піддаватися компресії в окремих каналах, а тому необхідно проводити декомпресію та ревізію нерва обов'язково в обох каналах, що буває досить важко за умов ендоскопічної методики хірургічного лікування. Ключові слова: висока біфуркація, серединний нерв, синдром каналу зап'ястка.
doi:10.15674/0030-59872020289-91 fatcat:qtfwte7c55bxzgfsyxapyausvq