Фотосинтетичні показники та урожайність гібридів кукурудзи залежно від елементів технології

М.О. Іванів, Д.Е. Репілевський
2021 Аграрні інновації  
Мета. Визначити фотосинтетичні показники гібридів кукурудзи різних груп Продовольчої та сільськогосподар- ської організації ООН (ФАО) залежно від застосування різних способів зрошення. Встановити вплив фотосинте- тичних показників на урожайність зерна гібридів залежно від вологозабезпеченості посівів. Методи. Польові й лабо- раторні досліди виконувались в агрофірмі «Агробізнес» Каховського району Херсонської області, що розташо- вана в агроекологічній зоні Південний Степ і в межах дії
more » ... зрошувальної системи. Досліди проводились відповідно до загальноприйнятих методик у 2018–2020 рр. Математичну обробку результатів досліджень здійсню- вали методом дисперсійного аналізу з використанням пакета комп'ютерних програм Agrostat. Результати. Спосіб поливу суттєво впливав на показники фотосинтетичного потенціалу. Максимальна величина фотосинтетичного потенціалу спостерігалась у гібридів всіх груп стиглості на краплинному зрошенні – 1368–3276 м2*днів/га, дещо мен- шим фотосинтетичний потенціал був на підґрунтовому зро- шенні – 1354–3204 м2*днів/га, найменшим – за зрошення дощуванням – 1316–3162 м2*днів/га. За краплинного зро- шення спостерігали збільшення фотосинтетичного потен- ціалу в порівнянні зі зрошенням дощуванням на 2,3–9,9%, у порівнянні з підґрунтовим зрошенням – на 0,8–3,1%. Найбільші показники фотосинтетичного потенціалу були встановлені в гібрида ДН Рава за краплинного зрошення – 3276 тис. м2*днів/га. На варіанті з краплинним зрошенням максимальну величину чистої продуктивності фотосин- тезу – 11,55 г/м2 за добу – було зафіксовано в середньо- пізнього гібрида ДН Рава (ФАО 430) на краплинному зро- шенні. Урожайність за такої умови була найвищою серед гібридів і становила 17,27 т/га. Найменшу чисту продуктив- ність фотосинтезу спостерігали в ранньостиглого гібрида ДБ Паланок (8,58 г/м2 за добу) на контрольному варіанті без зрошення. Фотосинтетичний потенціал, чиста продук- тивність фотосинтезу й урожайність залежать від сортових особливостей кукурудзи й способу зрошення. Висновки. Кореляційний аналіз даних показав, що в умовах зрошення між фотосинтетичним потенціалом гібридів кукурудзи й уро- жайністю зерна існує сильний позитивний кореляційний зв'язок, коефіцієнт кореляції становив r = 0,878. Це свід- чить про те, що за умов оптимальної вологозабезпеченості важливими елементами технології вирощування кукурудзи будуть ті, що приводять до збільшення площі листкової поверхні й подовження тривалості фізіологічної актив- ності фотосинтетичного апарату. Таке подовження трива- лості вегетації можливе як шляхом оптимізації елементів технології (вологозабезпеченість), так і шляхом обрання гібридів кукурудзи з більшої групи ФАО. Максимальна уро- жайність зерна була отримана в гібридів ФАО 420–430 – 17,14-17,27 т/га за краплинного способу поливу.
doi:10.32848/agrar.innov.2020.4.6 fatcat:xfbxigcyhff3jbxyy5e375ultq