Üniversite Öğrencilerinin Değişime Direnç Düzeylerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarına Etkisi

Emine GENÇ
2020 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  
İntihal /Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir. / This article has been reviewed by at least two referees and confirmed to include no plagiarism. Öz Küresel boyutta seyreden Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitime geçiş gerçekleşmiştir. Pandemi döneminde üniversiteler zorunlu olarak uzaktan eğitimi
more » ... tan eğitimi uygulamış olsalar da önceki dönemlerde de dijitalleşme süreçleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim uygulanmaktaydı. Özellikle lisansüstü eğitimde bazı programlar ile lisans ve önlisans eğitiminde ortak zorunlu dersler uzaktan eğitim aracılığıyla verilmekteydi. YÖK tarafından alınan kararlara bakıldığında uzaktan eğitimin ilerleyen dönemlerde üniversite eğitiminde öneminin devam edeceği görülmektedir. Bu süreçte değişim yönetimi becerilerini başarı ile yürütebilen üniversiteler sisteme daha kolay adapte olarak başarılarını arttırabileceklerdir. Üniversitelerin en önemli paydaşı olarak öğrencilerin bu değişim sürecinde tutumlarının yakından takip edilerek doğru yönetilmesi oldukça önemlidir. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin değişime direnç düzeylerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem yöntemi kullanılarak 339 öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Veriler "Kişisel Bilgi Formu", "Değişime Direnç Ölçeği" ve "Uzaktan Eğitime Yönelik Öğrenci Görüşleri Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Ölçeklerin açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach Alfa istatistiği ile geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilmiştir. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler kapsamında frekans ve yüzde analizleri, ortalama, standart sapma değerleri verilmiş, ilişki ve fark analizleri kapsamında korelasyon analizi, bağımsız örneklerde T testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin değişime karşı gösterdikleri direnç düzeyinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını kısmen etkilediğini ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler değişime en fazla davranışsal (ort. =3,09) olarak direnç göstermektedirler. Öğrencilerin bilişsel direnç düzeyleri (ort.= 2,62) ve duygusal direnç düzeyleri (ort.= 2,75) düşüktür. Üniversite öğrencileri uzaktan eğitimin öğretici (ort.= 3,76) olduğunu düşünmekle beraber uzaktan eğitimin kendileri için çok fazla uygun olmadığını (ort.= 2,83) ve uzaktan eğitime yatkın (ort.= 2,26) olmadıklarını düşünmektedirler.
doi:10.15869/itobiad.757091 fatcat:3bnwe2g7zrbqzkwyx5ks6rz3xm