Makedonya Ohri ArĢivi Türkçe Yazmalar Kataloğu Catalog of Macedanio Ohri Archieve Turkish Manuscripts

Yaģar Aydemġr* -Abdulkadir, Hayber, Anahtar Kelimeler, Makedonya
unpublished
Özet Bugün Makedonya sınırları içinde bulunan Ohri, eski bir Osmanlı Ģehridir. Bu topraklarda bize miras kalan elyazması birçok eser mevcuttur. Makalemiz Ohri Devlet ArĢiviřnde bulunan Türkçe el yazması eserlerin tasnifi, numaralandırılması ve kataloğunu konu alır. Abstract Ohri which is a part of Makedonia today is an old Ottoman city. There are many manuscript bequeathed to us. This article includes the catolog, classification and notation of Turkish manuscripts in Ohri State Arhive.
fatcat:sj67smgwdzh6pioammdqeyqite