DeepRecipes: Exploring Massive Online Recipes and Recovering Food Ingredient Amounts

Kequan Li, Yan Chen, Hongsong Li, Xiangwei Mu, Xuhong Zhang, Xiaozhong Liu
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3077645 fatcat:jjcpozncyfgf3aqjr6c25pdjam