ارتباط افسردگی و اضطراب با شدت و طول مدت درد پستان دوره ای در زنان

مژگان میرغفوروند, پریوش احمدپور, پری راهی, حمید صالحی نیا
2016 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: درد پستان یکی از شایع ترین ناراحتی‌های پستان است. با توجه به کمبود مطالعات در زمینه علت‌شناسی درد دوره‌ای پستان و اتیولوژی ناشناخته این اختلال، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط افسردگی و اضطراب با شدت و طول مدت درد پستان دوره‌ای در زنان انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی در سال‌های 94-1393 بر روی 322 زن 45-18 ساله مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تبریز انجام شد. از پرسشنامه‌های مشخصات فردی - اجتماعی، مقیاس ارزیابی شدت درد و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی برای جمع‌آوری
more » ... ها استفاده شد. برای برآورد میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل (افسردگی، اضطراب و مشخصات فردی- اجتماعی) بر متغیر وابسته (شدت درد پستان) از مدل خطی عمومی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون های دو متغیره، بین طول و شدت ماستالژی با نمره اضطراب و افسردگی ارتباط معنی‌دار آماری وجود داشت (05/0>p). بر اساس مدل خطی عمومی، نمره اضطراب و افسردگی جزء پیش‌گویی کننده‌های شدت درد پستان بودند. نتیجه‌گیری: اضطراب و افسردگی از عوامل مؤثر بر شدت و طول مدت درد پستان دوره‌ای است، لذا گنجاندن حمایت‌های روانی عاطفی برای کاهش سطح اضطراب و افسردگی باید جزء پروتکل درمانی در این زمینه باشد.
doi:10.22038/ijogi.2016.6559 doaj:840bba82c47b4dffb78d81e448e03b95 fatcat:zwrut25375di3o2e44srryirx4