Water transport monitoring in an unsaturated zone – Case study: lysimeter Selniška dobrava (Slovenia)

Nina Mali
2002 Geologija  
Kratka vsebina Transport onesna'enja skozi vodonosnik je odvisen od zgradbe vodonosnika, zgornje nezasi~ene in spodnje zasi~ene cone. Za dobro poznavanje procesov v nezasi~eni coni je potrebno opraviti meritve parametrov za dolo~itev hidrogeolo{kih lastnosti. Namen terenskega laboratorija v Selni{ki dobravi je izpopolniti metodologijo terenskih meritev parametrov in procesov v nezasi~eni coni. V ~lanku so definirani problemi, ki jih re{ujemo z raziskavami v terenskem laboratoriju -lizimetru.
more » ... sane so re{itve v konceptualni zasnovi lizimetra, konstrukciji in opremi lizimetra, izbira metod za oceno prepustnosti nezasi~ene cone ter sistem meritev in vzor~evanja vode za fizikalno-kemijske in izotopske analize. Abstract Pollution transport in an aquifer depends on its structure, upper unsaturated zone and lower saturated zone. In order to understand processes in the unsaturated zone, several hydrogeological field measurements must be done. A field laboratory-lysimeter in Selni{ka dobrava was installed for the improvement of field measurements, and explanation of the parameters and processes in the unsaturated zone. The problems, which can be solved by means of investigations in a lysimeter, are defined in this paper. Described are also: concept of investigation planning, construction and equipment of the lysimeter, measurements of unsaturated zone parameters and processes, water sampling for physical, chemical and isotope analysis.
doi:10.5474/geologija.2002.049 fatcat:wkqym32kxrddpem67ylwukeusq