Örgütlerde Nepotizm İle Etik Liderlik Bir Arada Bulunabilir Mi?

Fatih ÖZDEMİR
2019 Social Sciences Studies Journal  
Bu araştırmada nepotizmin ve etik liderliğin örgütsel bağlılığa olan etkisini ortaya koymak ve bu etkide etik liderliğin aracılık rolünün olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan ve staj dönemini tamamlamış öğrenciler ile uygulama gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde anket tekniği ve kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Örneklemden elde edilen verilere Pearson Korelasyon
more » ... i, Basit Doğrusal Regresyon Analizi ve Hiyerarşik Regresyon Analizi uygulanmıştır. Uygulanan analizler sonucunda; nepotizm ile örgütsel bağlılık arasında istatistiki açıdan anlamlı negatif yönlü zayıf düzey bir ilişkinin olduğu, etik liderlik ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü orta düzey bir ilişkinin olduğu ve nepotizm ile etik liderlik arasında negatif yönlü zayıf düzey bir ilişkinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Hiyerarşik regresyon yapabilmek için gerekli kriterler sağlanmış olup, yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda ise; nepotizmin örgütsel bağlılığa olan etkisinde etik liderliğin tam aracılık rolünün bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
doi:10.26449/sssj.1885 fatcat:od6wf2onmjg4poon3q5vpyvhsa