Μελέτη κολλαγόνου με φασματοσκοπία Raman υπό πίεση

Αννα Ιωάνννη Ράντη
2012
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν o χημικός και δομικός χαρακτηρισμός του κολλαγόνου Τύπου Ι από αχίλλειο τένοντα βοός χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία Raman υπό πίεση. Αναλυτικότερα κατεγράφησαν φάσματα Raman κολλαγόνου αρχικά σε ατμοσφαιρική πίεση και έπειτα σε συνθήκες υψηλής πίεσης (έως 4,2 GPa). Το κολλαγόνο αποτελεί βασική δομική πρωτεΐνη των ζωντανών οργανισμών και περίπου το 25% την συνολικής πρωτεΐνης που απαντάται στο σώμα. Η μελέτη της συμπεριφοράς του σε συνθήκες υψηλής πίεσης
more » ... ει πληροφορίες για τις μηχανικές του ιδιότητες σε μοριακό επίπεδο. Στο πρώτο Κεφάλαιο της διατριβής παρουσιάζεται, η δομή των πρωτεϊνών, όπως και βασικά στοιχεία για τη βιοσύνθεση και σύνθεση των ινιδίων του κολλαγόνου. Ακόμη περιγράφεται η αρχή λειτουργίας και η οργανολογία της φασματοσκοπίας Raman και γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση της μελέτης πρωτεϊνών, βιομορίων και κολλαγόνου τύπου Ι με φασματοσκοπία Raman. Το δεύτερο Κεφάλαιο σχετίζεται με την αναλυτική περιγραφή της πειραματικής ανάλυσης των φασμάτων Raman που καταγράφηκαν στο εργαστήριο. Τα φάσματα Raman λήφθηκαν σε γεωμετρία οπισθοσκέδασης, χρησιμοποιώντας την πράσινη γραμμή του λέιζερ Ar+ στα 514 nm, έναν CCD ανιχνευτή ψυχώμενο με υγρό άζωτο καθώς και μια κυψελίδα υψηλών πιέσεων άκμονος διαμαντιού. Η ισχύς της δέσμης στο δείγμα ήταν περίπου 20 mW ενώ εστιάστηκε με την βοήθεια μικροσκοπίου με αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης x100. Η ισχύς της δέσμης όταν το δείγμα βρισκόταν μέσα στην κυψελίδα υψηλών πιέσεων ήταν 3 mW, ενώ ως υδροστατικό μέσο για τη μετάδοση της πίεσης χρησιμοποιήθηκε το Fluorinert FC70/FC77. Ακόμη περιγράφεται η διαδικασία επεξεργασίας των φασμάτων. Στο τρίτο Κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα και η συζήτηση των φασμάτων Raman του κολλαγόνου τύπου Ι που καταγράφηκαν τόσο σε ατμοσφαιρική πίεση αλλά και σε συνθήκες υψηλής πίεσης. Επιπλέον η ταυτοποίηση των κορυφών πραγματοποιήθηκε με δεδομένα από την βιβλιογραφία. Τέλος παρουσιάζονται τα διαγράμματα συχνοτήτων Raman των θέσεων των κορυφών συναρτήσει της πίεσης. Τόσο οι τρόποι παραμόρφωσης (δηλ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.130173 fatcat:7whbbsyvkfeajklwxhdmly5ade