INVESTIGATION OF THE RESONANT INVERTER FOR INDUCTION HEATING WITH STABILIZATION OF THE LOAD POWER
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНОГО ІНВЕРТОРА ДЛЯ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВАННЯ З СТАБІЛІЗАЦІЄЮ ПОТУЖНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ

H.S. Bielokha, D.I. Morozov
2018 Praci Institutu elektrodinamiki Nacionalanoi akademii nauk Ukraini  
Інститут відновлюваної енергетики НАН України 02094, вул. Гната Хоткевича, 20А, м. Київ При розрахунку сонячної електростанції ефективність інверторів приймається відповідно до наданої виробником кривої ефективності. Даний розрахунок зазвичай проводиться в програмному забезпеченні PV Syst. Виробник інвертора надає спеціальний файл, в якому зібрані всі технічні характеристики інвертора. Дана стаття досліджує ефективність інвертора в реальних умовах роботи. Зі вступом в силу закону про ринок
more » ... кону про ринок електричної енергії власники промислових СЕС мають передавати прогноз роботи СЕС. При розробці моделі прогнозування використовується ефективність роботи всіх компонентів СЕС. Якщо, в реальних умовах ефективність роботи відрізняється від заявленої виробником, то точність прогнозу зменшується. Тому, перед початком розробки моделі прогнозування роботи СЕС потрібно дослідити ефективність роботи всіх її складових. Однією з основних складових СЕС є інвертор. Ефективність його роботи залежить від таких факторів: напруги на сонячних панелях, струму з ФЕМ, напруги в мережі видачі потужності, системи охолодження та внутрішньої конструкції інвертора. В даній роботі обрана ФЕС, де всі інвертори мають однакову кількість конфігурацій сонячних панелей. При проведенні дослідження було оброблено хвилинні дані роботи кожного інвертора за період вересень 2018 р по червень 2019. За кожен день роботи було обраховано ефективність роботи інверторів. В подальшому, дані з дослідження будуть використані в прогнозуванні роботи даної ФЕС. Бібл. 10, рис. 6. Ключові слова: ефективність роботи, сонячна електростанція, навантаження, напруга, інвертор, струм. When calculating a solar power plant, the efficiency of the inverters is taken in accordance with the efficiency curve provided by the manufacturer. This calculation is usually done in PV Syst software. The inverter manufacturer provides a special file that contains all the inverter specifications. This article examines the inverter's performance under real-world operating conditions. With the entry into force of the Law on the Electricity Market, the owners of industrial SES must submit a forecast of SES operation. The development of the forecasting model uses the efficiency of all components of the SES. As in the real world, the performance is different from that stated by the manufacture, the accuracy of the forecast is reduced. Therefore, before starting the development of the model of forecasting of the SES, it is necessary to examine the efficiency of all its components. One of the main components of the SES is the inverter. The efficiency of its operation depends on the following factors: voltage on solar panels, current from the PV, voltage in the power supply network, cooling system, and the internal design of the inverter. In this work, FES is selected where all inverters have the same number of solar panel configurations.
doi:10.15407/publishing2018.51.120 fatcat:peuoqx7dlbaf5nbtzjbyortd6m