Malpositioning of a Tunneled Hemodialysis Catheter into the Azygos Vein: A Case Report and Literature Review

Li-jun Mou, Si-hua Wang, Qing-hai Li, Rong-shi Zhang, Nian-ze Pan, Jin-fan Wang
2017 Blood Purification  
doi:10.1159/000475593 pmid:28456798 fatcat:ptbycaok7nf5pm3yolaqvtpgxa