Komparácia slovenských a českých školských klubov (družín) s vybranými krajinami

Michaela Minárechová, Zuzana Bánovčanová
2016 Pedagogická Orientace  
Abstrakt: Predkladaný príspevok v prvej časti re lektuje problematiku pedagogiky voľného času, ktorá je aj v súčasnosti nie presne vymedzenou a ujasnenou oblasťou samotnej pedagogiky. Hlavným cieľom príspevku je opísať základné znaky zariadení venujúcich sa starostlivosti mimo vyučovania a porovnať naše (české a slovenské školské kluby detí a školské družiny) zariadenia s podobnými zariadeniami v anglicky hovoriacich krajinách. V ďalšej časti preto príspevok porovnáva školské zariadenia
more » ... zariadenia zabezpečujúce starostlivosť o deti v čase mimo vyučovania vo vybraných krajinách (UK -Anglicko, USA -Michigan) so slovenskými a českými školskými zariadeniami (realizované činnosti, časová a priestorová organizácia). Okrem objasnenia základnej terminológie spojenej s uvedenými zariadeniami sa príspevok sústreďuje aj na nariadenia a požiadavky, ktoré sú na ne kladené zo strany jednotlivých štátov. Aj napriek malým variáciám zariadení, môžeme konštatovať, že ich význam a potreba má celospoločenský charakter. Najmä v našom prostredí považujeme porovnávané školské zariadenia za komplexnejšiu a praktickejšiu starostlivosť o deti v čase mimo vyučovania. Naproti tomu v zahraničí je zase viditeľnejší rozmach súkromnej sféry v oblasti pedagogiky voľného času a v podobných zariadeniach starostlivosti o deti v čase mimo vyučovania. Kľúčové slová: komparácia, školské družiny, školské kluby detí, starostlivosť o deti v čase mimo vyučovania
doi:10.5817/pedor2016-2-228 fatcat:qjiuk6sshjdxzn5hqlybhuyfci