L a tercera edició de la REVISTA DE TECNOLOGIA de la Societat Ca

Nova Junta, D La, Societat Catalana, D Tecnologia
unpublished
talana de Tecnologia (SCT) manté l'estructura de les dues edicions anteriors, amb una primera part que recull algunes de les conferències organitzades per la SCT. Segueix la secció dedi-cada a l'ensenyament amb la presentació de noves experiències didàctiques per millorar la qualitat docent. L'aplicació de la tecnologia a la medicina segueix sent un tema d'interès creixent i altre cop és motiu de publicar-ne un article a la revista. Aquesta vegada s'aborda el tema de l'ad quisi-ció, el
more » ... ent i la interpretació dels senyals biomèdics de cara a la monitorització, cosa que fa possible el seguiment de l'estat de salut dels pacients i la seva evolució. Un altre tema molt diferent és l'estudi dels incendis forestals. Actualment, aquesta problemàtica és estudiada des de diferents punts de vista i és motiu de recerca en diferents àmbits com la ro-bòtica, la simulació i, en aquest cas, la modelització, caracteritzant les variables que intervenen en el procés de generació i propagació del foc en els incendis forestals, de cara a la millora en la lluita con-tra aquest mal que afecta de manera notable el nostre país. L'àmbit de les comunicacions, que segueix avançant i que tant afecta la manera de fer, treballar i comunicar-nos, és també motiu d'un article que exposa l'evolució de les comunicacions mòbils fins a l'actualitat i les perspectives que ens ofereix la quar-ta generació en telefonia mòbil. Finalitzat ja l'any del Centenari, la revista recull el debat «Tec-nologia i societat» que va organitzar la SCT en el marc dels actes organitzats per l'lnstitut. En la secció d'educació tecnològica, el primer article versa sobre l'ensenyament de tecnologia en llengua anglesa i exposa les implicacions que comporta i les experiències realitzades per l'autor. El segon treball exposa les experiències i els resultats en l'àmbit educatiu presentats en el 4t Seminari sobre Educació Tec-nològica realitzat a l'Institut. Com és habitual, hi ha l'entrevista, aquest cop a Jaume Pagès, i la secció d'activitats, oberta a difondre les activitats de la SCT, així com a anunciar activitats externes relacionades amb la tecno-logia.
fatcat:nbqhurfmczgpjjl3up3xzshe6q