Edmund Burke o Rzeczypospolitej. W poszukiwaniu wolności i porządku

Paweł Hanczewski
2020 Kwartalnik Historyczny  
A b s t r a k t: Artykuł przedstawia poglądy wybitnego brytyjskiego polityka i myśliciela, Edmunda Burke'a (1730-1797), na sytuację Rzeczypospolitej. Burke poświęcił jej sprawom niewiele uwagi, jednak w oparciu o jej przykład sformułował kilka tez na temat wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn upadku państw. Poglądy te rozwinął w ostatnich latach swej działalności, koncentrując uwagę na rewolucji francuskiej. S ł o w a klu czow e: Edmund Burke, Rzeczpospolita, bezpieczeństwo wewnętrzne i
more » ... ewnętrzne i zewnętrzne, wspólnota europejska. Abstract: The article presents the opinions and views of the outstanding British politician and thinker, Edmund Burke (1730-1797), on the situation of the Commonwealth. Burke devoted little attention to Polish aff airs, but using its example, he formulated some theses on the internal and external reasons for the collapse of states. These views he developed in the last years of his activity, focusing on the French revolution. K e y w o r d s: Edmund Burke, Commonwealth, internal and external security, European community. Pół wieku temu na łamach "Kwartalnika Historycznego" ukazał się artykuł profesor Zofi i Libiszowskiej Edmund Burke a Polska 1 . Mimo upływu czasu i opublikowania kilku prac związanych z tematem 2 , tekst zachował
doi:10.12775/kh.2020.127.1.03 fatcat:3wskil4mmvahbjsw5omzzb5lb4